Νομισματοκοπείο: Sirmium
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 228
Χρονολόγηση
A.D. 321
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
FELIX PROCESSVS COS II: Crispus, wearing consular robes, standing left, holding globe in right hand and short sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 321
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SOLI INVICTO COMITI: Sol, radiate, chlamys spread, standing right, crowning Constantine I, draped, cuirassed, standing right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 321
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SOLI INV-I-CTO COMITI: Sol, radiate, chlamys spread, standing right, crowning Constantine I, draped, cuirassed, standing right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 321
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CRISPVS NOBILISS CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
VICTORIA CRISPI CAES: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield beside, holding shield inscribed VOT/X
Χρονολόγηση
A.D. 321
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
VICTORIA CRISPI CAES: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield beside, holding shield inscribed VOT/X
Χρονολόγηση
A.D. 321
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTINVS IVN NOB CAES: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA CONSTANTINI CAES: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield beside, holding shield inscribed VOT/X
Χρονολόγηση
A.D. 322
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
VICTORIA CRISPI CAES: Victory, winged, draped, seated right by cuirass with shield beside, holding shield inscribed VOT/X supported by genius
Χρονολόγηση
A.D. 322
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS IVN NOB CAES: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA CONSTANTINI CAES: Victory, winged, draped, seated right by cuirass with shield beside, holding shield inscribed VOT/X supported by genius
Χρονολόγηση
A.D. 322 - A.D. 323
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTINVS MAX AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG - ET CAESS NN: Mars, helmeted, draped, cuirassed, cloak flying, advancing right, holding transverse spear in right hand and trophy across left shoulder; spurning captive with foot
Χρονολόγηση
A.D. 322 - A.D. 323
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CRISPVS NOBILISS CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG - ET CAESS NN: Mars, helmeted, draped, cuirassed, cloak flying, advancing right, holding transverse spear in right hand and trophy across left shoulder; spurning captive with foot
Χρονολόγηση
A.D. 322 - A.D. 323
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTINVS IVN NOB CAES: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG - ET CAESS NN: Mars, helmeted, draped, cuirassed, cloak flying, advancing right, holding transverse spear in right hand and trophy across left shoulder; spurning captive with foot
Χρονολόγηση
A.D. 322 - A.D. 323
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SOLI INV-ICTO COMITI: Sol, chlamys draped across left shoulder, standing left, crowning Constantine I, draped, cuirassed, standing left, head front, holding transverse standard in right hand
Χρονολόγηση
A.D. 322 - A.D. 323
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
VICTORIA CRISPI CAES: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield beside, holding shield inscribed VOT/X supported by genius

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 322 - A.D. 323
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRIS-PVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, nude, left, holding spear pointing forward in right hand and shield on left arm
Οπισθότυπος
VICTORIA CRISPI CAES: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield beside, holding shield inscribed VOT/X supported by genius

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 322 - A.D. 323
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS IVN NOB CAES: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA CONSTANTINI CAES: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield beside, holding shield inscribed VOT/X supported by genius

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 323
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTINVS MAX AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG ET CAESS NN: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand; on either side, seated captive
Χρονολόγηση
A.D. 323
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTINVS IVN NOB CAES: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG ET CAESS NN: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand; on either side, seated captive

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 323
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA CONSTANTINI AVG: Victory, winged, draped, standing right, crowning Constantine I, draped, cuirassed, cloak spread, standing right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 323
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRIS-PVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, nude, left, holding spear pointing forward in right hand and shield on left arm
Οπισθότυπος
CONCOR-D-I-A AVGG NN: Concordia, draped, seated left on throne, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left arm
Χρονολόγηση
A.D. 323
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRIS-PVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, nude, left, holding spear pointing forward in right hand and shield on left arm
Οπισθότυπος
CONCOR-D-IA AVGG NN: Concordia, draped, seated left on throne, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left arm
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 228

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος