Νομισματοκοπείο: Sirmium
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 228
Χρονολόγηση
A.D. 320
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTANT-INVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELIX PROCESSVS COS • VI •: Constantine I, togate, standing left, holding globe in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 321
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTINVS IVN NOB CAES: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI - IVVE-NTVTIS: Constantine II, draped, cuirassed, standing left, holding standard in right hand and vertical spear in left hand; behind, two standards
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 321
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTINVS MAX AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
SOLI INVICTO COMITI: Sol, radiate, chlamys spread, standing right, crowning Constantine I, draped, cuirassed, standing right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 320
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTANT-INVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
FELIX PROCESSVS COS • VI • AVG N: Constantine I, togate, standing left, holding globe in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 321
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CRISPVS NOBILISS CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
PRINCIPI - IVVE-NTVTIS: Crispus, draped, cuirassed, standing left, holding standard in right hand and vertical spear in left hand; behind, two standards
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 321
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
PRINCIPI - IVVE-NTVTIS: Crispus, draped, cuirassed, standing left, holding standard in right hand and vertical spear in left hand; behind, two standards
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 321
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTINVS IVN NOB CAES: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI - IVVEN-TVTIS: Constantine II, draped, cuirassed, standing left, holding standard in right hand and vertical spear in left hand; behind, two standards

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 321
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTANT-INVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SOLI COMITI AVG N: Sol, chlamys spread, standing right, presenting Victory on globe to Constantine I, draped, cuirassed, standing left; between them, kneeling captive, raising hands toward emperor

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 321
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTANT-INVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA CONSTANTINI AVG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield beside, inscribing shield VOT/XX
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 321
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTANT-INVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIB AVGG ET CAESS NN: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield beside, inscribing shield VOT/XX; before her, trophy and captive
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 321
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA CONSTANTINI AVG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield beside, holding shield inscribed VOT/XX supported by genius
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 321
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTANT-INVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE PERPETVAE: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield beside, holding shield inscribed VOT/XX
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 321
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE PERPETVAE: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield beside, holding shield inscribed VOT/XX

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 324
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS MAX AVG: Head of Constantine I, right
Οπισθότυπος
CRISPVS ET CONSTANTINVS CC: Busts of Crispus and Constantine II, facing one another
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 324
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS MAX AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS ROMANORVM: Constantine I, draped, cuirassed, standing left beneath arch, holding sceptre in right hand and globe in left hand; flanking him, two sons
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 324
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS NOB C: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI - I-V-VENTVTIS: Constantius II, draped, cuirassed, standing left, head right, holding standard with eagle in right hand and vertical sceptre in left hand; behind, another standard

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 320 - A.D. 324
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG ET CAESS: Trophy; at foot, two spears and four shields
Χρονολόγηση
A.D. 321
Νομισματική αξία
4 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTINVS MAXIMVS AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, left, holding Victory on globe in right hand and mappa in left hand
Οπισθότυπος
CRISPVS ET CONSTANTINVS NOBB CAESS COSS II: Busts of Crispus and Constantine II, laureate, facing one another, each holding globe and sceptre with eagle
Χρονολόγηση
A.D. 321
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CRISPVS NOBILISS CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
FELIX ADVE-N-T-VS CAESS NN: Crispus, draped, cuirassed, cloak flying, mounted left, raising right hand and holding spear in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 321
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
CRISPVS ET CONSTANTINVS NOBB CC COSS II: Bust of Crispus and Constantine II, laureate, draped, facing one another, together holding Victory on globe, each holding short sceptre
Οπισθότυπος
GLORIA CONSTANTINI AVG: Two Victories, winged, draped, standing facing each other, holding a shield inscribed VOT/V supported by kneeling barbarian
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 228

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος