Υλικό: Ορείχαλκος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 407

objects: 39
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II // FORT RED (in exergue) // S C (in exergue or field): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 18
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II // FORT RED (in exergue) // S C (in exergue or field): Fortuna seated left, holding rudder and cornucopia

objects: 21
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II // ADVENTVS AVG (in exergue) // S C ((in exergue or field): Roma seated right on cuirass and shield, holding vertical spear and clasping hands with Hadrian, standing left, holding scroll
Παραπομπή
RIC II Hadrian 547

objects: 24
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, radiate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II // ADVENTVS AVG (in exergue) // S C ((in exergue or field): Roma seated right on cuirass and shield, holding vertical spear and clasping hands with Hadrian, standing left, holding scroll
Παραπομπή
RIC II Hadrian 554

objects: 7
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II // ANNONA AVG (in exergue) // S C (in field): Annona standing left, holding corn ears and cornucopia; at feet to left, modius, corn ears, and poppy; behind right, prow of ship
Παραπομπή
RIC II Hadrian 548

objects: 4
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, radiate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II // ANNONA AVG (in exergue) // S C (in field): Annona standing left, holding corn ears and cornucopia; at feet to left, modius, corn ears, and poppy; behind right, prow of ship
Παραπομπή
RIC II Hadrian 555

objects: 3
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II // ANNONA AVG (in exergue) // S C (in field): Annona standing right, holding cornucopia; at feet to left, modius, corn ears, and poppy; behind right, prow of ship
Παραπομπή
RIC II Hadrian 549

objects: 15
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II // LIBERALITAS AVG (in exergue) // S C (in exergue or field): Hadrian seated left on curule chair set on platform, extending hand to attendant, seated left, distributing to citizen, scaling platform steps, extending fold of toga; behind, Liberalitas standing left, holding coin scoop
Παραπομπή
RIC II Hadrian 552

objects: 4
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II // SALVS AVG (in exergue) // S C (in exergue or field): Salus, seated left, holding patera, feeding snake coiled around altar
Παραπομπή
RIC II Hadrian 553

objects: 2
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, radiate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II // SALVS AVG (in exergue) // S C (in exergue or field): Salus, seated left, holding patera, feeding snake coiled around altar
Παραπομπή
RIC II Hadrian 558

objects: 2
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS II // S C (in exergue): Aequitas-Moneta standing left, holding scales and cornucopia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 559

objects: 4
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS DES III // ANNONA AVG (in exergue) // S C (in field): Annona standing left, holding corn ears and cornucopia; at feet to left, modius, corn ears, and poppy; behind right, prow of ship

objects: 2
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, radiate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS DES III // ANNONA AVG (in exergue) // S C (in field): Annona standing left, holding corn ears and cornucopia; at feet to left, modius, corn ears, and poppy; behind right, prow of ship

object: 1
Χρονολόγηση
119 - 120
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, radiate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS III // ADVENTVS AVG / S C (in exergue): Roma seated right on cuirass and shield, holding spear and clasping hands with Hadrian, standing left, holding scroll
Παραπομπή
RIC II Hadrian 993

objects: 3
Χρονολόγηση
119 - 120
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS III // ANNONA AVG (in exergue) // S C (in field): Annona standing left, holding corn ears and cornucopia; at feet to left, modius, corn ears, and poppy; behind right, prow of ship
Παραπομπή
RIC II Hadrian 564, RIC II Hadrian 565

objects: 7
Χρονολόγηση
119 - 120
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS III // ANNONA AVG (in exergue) // S C (in field): Annona standing left, holding corn ears and cornucopia; at feet to left, modius, corn ears, and poppy; behind right, prow of ship
Παραπομπή
RIC II Hadrian 570

objects: 2
Χρονολόγηση
119 - 120
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS III // LIBERALITAS AVG / S C (in exergue): Hadrian seated left on curule chair set on platform, extending hand to attendant, seated left, distributing to citizen, scaling platform steps, extending fold of toga; behind, Liberalitas standing left, holding coin scoop
Παραπομπή
RIC II Hadrian 567

objects: 21
Χρονολόγηση
119 - 120
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS III // LIBERTAS RESTITVTA (in exergue) // S C (in field): Hadrian seated left on platform, extending hand to woman, draped, standing right, sometimes with foot on platform step, holding one child and leading a second child
Παραπομπή
RIC II Hadrian 568

objects: 21
Χρονολόγηση
119 - 120
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS III // SECVR AVG (in exergue) // S C (in field): Securitas seated left, holding sceptre and either supporting head or draping arm over throne

objects: 44
Χρονολόγηση
119 - 120
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS III // S C (in field): Felicitas, standing left, holding caduceus and cornucopia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 407

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος