Νομισματική αξία: Siliqua
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 613
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTA-NTINVS AVG: Bust of Constantine II, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTI: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTA-NTINVS AVG: Bust of Constantine II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTI: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS AVG: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTI: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTA-NTINVS AVG: Bust of Constantine II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGG NN: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTA-NTINVS AVG: Bust of Constantine II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGG NN: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTA-NTINVS AVG: Bust of Constantine II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AV-GVSTORVM: Constantine II, draped, cuirassed, standing left, holding standard with Chi-Rho on banner in right hand

object: 1
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS AVG: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AV-GVSTORVM: Constantius II, draped, cuirassed, standing left, holding standard with Chi-Rho on banner in right hand

object: 1
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS AVG: Head of Constans, laureate, right
Οπισθότυπος
PAX AV-GVSTORVM: Constans, draped, cuirassed, standing left, holding standard with Chi-Rho on banner in right hand

objects: 2
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTA-NTINVS AVG: Bust of Constantine II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI I-VVENTVTIS: Constantine II, draped, cuirassed, standing right, holding spear in right hand and globe in left hand; spurning seated captive with left foot
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS AVG: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI I-VVENTVTIS: Constantius II, draped, cuirassed, standing right, holding spear in right hand and globe in left hand; spurning seated captive with left foot

objects: 3
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS AVG: Head of Constans, laureate, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI I-VVENTVTIS: Constans, draped, cuirassed, standing right, holding spear in right hand and globe in left hand; spurning seated captive with left foot
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS AVG: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI I-VVENTVTIS: Constans, draped, cuirassed, standing right, holding spear in right hand and globe in left hand; spurning seated captive with left foot

objects: 3
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVGVSTORVM: Constantius II, draped, cuirassed, standing left, holding standard with Chi-Rho on banner in right hand

objects: 2
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVGVSTORVM: Constantius II, draped, cuirassed, standing left, holding standard with Chi-Rho on banner in right hand
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVGVSTORVM: Constantius II, draped, cuirassed, standing left, holding standard with Chi-Rho on banner in right hand

objects: 2
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE D N AVG: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/V/MVLT/X

object: 1
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE D N AVG: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/V/MVLT/X
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE D N AVG: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/X/MVLT/XV

object: 1
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE D N AVG: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/X/MVLT/XV
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE D N AVG: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/X/MVLT/XX
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 613

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος