Νομισματική αξία: Semissis
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 139
Χρονολόγηση
A.D. 310 - A.D. 313
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI • I-VVENTVTIS: Constantine I, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 337 - A.D. 340
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL CL CONSTANTINVS AVG: Bust of Constantine II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS - REI PVBLICAE: Securitas, draped, standing front, head right, placing right hand on head and left hand on column
Χρονολόγηση
A.D. 337 - A.D. 340
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS AVG: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS - REI PVBLICAE: Securitas, draped, standing front, head right, placing right hand on head and left hand on column
Χρονολόγηση
A.D. 347 - A.D. 348
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-VS P F AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - DD NN AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 347 - A.D. 348
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANS - P F AVG: Bust of Constans, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - DD NN AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 353
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAGNENT-IVS AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - DD NN AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 351 - A.D. 353
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DECENTI-VS FOR CAES: Bust of Decentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - D N CAES: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 340 - A.D. 350
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TIVS AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, inscribing VOT/X on a wreath supported by a genius
Χρονολόγηση
A.D. 360 - A.D. 363
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIA-NVS PP AVG: Bust of Julian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVGG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, inscribing VOT/X on a wreath supported by a genius
Χρονολόγηση
A.D. 340 - A.D. 350
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTA-NTIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 340 - A.D. 350
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONST-ANS P F AVG: Bust of Constans, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM POPVLI ROMANI: SIC/V/SIC/X within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 355 - A.D. 360
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
FL CL IVLIANVS NOB CAES: Bust of Julian, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting on left knee shield inscribed VOT/V; a small genius supports it from other side
Χρονολόγηση
A.D. 357
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS PERP AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA CONSTANTI AVG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield which she inscribes VOT/XX/XX on her left knee; a small genius supports the shield with both hands
Χρονολόγηση
A.D. 337 - A.D. 340
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
CONSTANT-IVS P F AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICI-TA-S PERPETVA: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 340 - A.D. 350
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA CONSTANTIS AVG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/XV on her left knee, supported by a small genius
Χρονολόγηση
A.D. 340 - A.D. 350
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-VS P F AVG: Bust of Constantius II, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
OB VICTORIAM TRIVMFALEM: Two Victories, winged, draped, standing facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/XV
Χρονολόγηση
A.D. 340 - A.D. 350
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-VS P F AVG: Bust of Constantius II, uncertain diadem, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVGG: Two Victories, winged, draped, standing facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/XX/MVLT/XXX

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 340 - A.D. 350
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-VS P F AVG: Bust of Constantius II, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVGG: Two Victories, winged, draped, standing facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/XX/MVLT/XXX
Χρονολόγηση
A.D. 340 - A.D. 350
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-S P F AVG: Bust of Constans, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVGG: Two Victories, winged, draped, standing facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/X/MVLT/XX
Χρονολόγηση
A.D. 340 - A.D. 350
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-S P F AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE DD NN AVGG: Two Victories, winged, draped, standing facing each other, holding between them a wreath inscribed VOT/X/MVLT/XX
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 139

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος