Νομισματική αξία: Light miliarensis
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 203

objects: 2
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINVS AVG: Bust of Constantine II, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONSTANTINVS AVG: Four standards

object: 1
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINVS AVG: Bust of Constantine II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONSTANTINVS AVG: Four standards
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONSTANTIVS AVG: Four standards

object: 1
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS AVG: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONSTANTIVS AVG: Four standards

object: 1
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS AVG: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONSTANS AVG: Four standards

object: 1
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM R-OMANORVM: Standard, banner inscribed VOT/X/MVLT/XV, flanked by two seated captives, captive to left wearing pointed hat
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM R-OMANORVM: Standard, banner inscribed VOT/X/MVLT/XV, flanked by two seated captives, captive to left wearing pointed hat

objects: 2
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM R-OMANORVM: Standard, banner inscribed VOT/XX/MVLT/XXX, flanked by two bareheaded seated captives

object: 1
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM R-OMANORVM: Standard, banner inscribed VOT/XX/MVLT/XXX, flanked by two bareheaded seated captives

object: 1
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM R-OMANORVM: Standard, banner inscribed VOT/XX/MVLT/XXX, flanked by two bareheaded seated captives
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM R-OMANORVM: Standard, banner inscribed VOT/X/MVLT/XX, flanked by two bareheaded seated captives
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM R-OMANORVM: Standard, banner inscribed VOT/X/MVLT/XX, flanked by two bareheaded seated captives

object: 1
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM R-OMANORVM: Standard, banner inscribed VOT/X/MVLT/XX, flanked by two bareheaded seated captives

objects: 3
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM R-OMANORVM: Standard, banner inscribed VOT/X/MVLT/XX, flanked by two bareheaded seated captives

object: 1
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM R-OMANORVM: Standard, banner inscribed VOT/V/MVLT/X, flanked by two bareheaded seated captives

objects: 2
Χρονολόγηση
350 - 353
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IM CAE MAGN-ENTIVS AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG - NOSTRI: Magnentius, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and transverse sceptre in left hand; before him, captive kneeling right, hands raised

object: 1
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N DECENTIVS NOB CAES: Bust of Decentius, bareheaded, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCITI - IVVENTVTIS: Decentius, draped, cuirassed, walking right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI I-VVENTVTIS: Magnentius, draped, cuirassed, walking right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N DECENTI-VS FORT CAES: Bust of Decentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI I-VVENTVTIS: Decentius, draped, cuirassed, walking right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
350 - 351
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE - DD NN AVGG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, inscribing VOT/V/MVLT/X on wreath resting on her left knee
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 203

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος