Νομισματική αξία: AE3-4
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 71

object: 1
Χρονολόγηση
425 - 435
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath
Χρονολόγηση
425 - 435
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath
Χρονολόγηση
425 - 435
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath
Χρονολόγηση
425 - 435
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
425 - 435
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath

objects: 3
Χρονολόγηση
425 - 435
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
425 - 435
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
425 - 435
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
425 - 435
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath

objects: 4
Χρονολόγηση
425 - 435
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath
Χρονολόγηση
425 - 435
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
D N VALENTIN-IANVS P F AVG3: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath

objects: 4
Χρονολόγηση
425 - 435
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath
Χρονολόγηση
425 - 435
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANO P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath

objects: 4
Χρονολόγηση
425 - 435
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
425 - 435
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
425 - 435
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Cross within a wreath
Χρονολόγηση
445 - 450
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Theodosius II monogram 1 within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
445 - 450
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Theodosius II monograms 3-5 within a wreath
Χρονολόγηση
445 - 450
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Theodosius II monogram 1 within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
445 - 450
Νομισματική αξία
AE3-4
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
D N THEODOSIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Theodosius II monogram 5 within a wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 71

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος