Νομισματική αξία: AE3
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 5145
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS AG: Bust of Constantine I, laureate, helmeted, cuirassed, right, holding spear forward with right hand and shield on left arm
Οπισθότυπος
COMITI - AVGG NN: Sol, chlamys spread, standing left, head right, raising right hand and holding whip and globe in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMINVS P F AVG: Bust of Maximinus Daia laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
COMITI - AAVVGG: Sol, chlamys spread, standing left, head right, raising right hand and holding whip and globe in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELIC-I-TAS AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left, holding branch in right hand and globe in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELIC-IT-AS AVGG NN or FELIC-ITA-S AVGG NN or FELICIT-A-S AVGG NN: Roma, helmeted, draped, seated left, holding branch in right hand and globe in left hand
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, helmeted, cuirassed, left, holding spear over right shoulder and shield on left arm
Οπισθότυπος
FELIC-IT-AS AVGG NN or FELIC-ITA-S AVGG NN or FELICIT-A-S AVGG NN: Roma, helmeted, draped, seated left, holding branch in right hand and globe in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELIC-IT-AS AVGG NN or FELIC-ITA-S AVGG NN or FELICIT-A-S AVGG NN: Roma, helmeted, draped, seated left, holding branch in right hand and globe in left hand

objects: 14
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, nude, standing right, leaning on reversed spear with right hand and supporting shield with left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, nude, standing right, leaning on reversed spear with right hand and supporting shield with left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, nude, standing right, leaning on reversed spear with right hand and supporting shield with left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, nude, standing right, leaning on reversed spear with right hand and supporting shield with left hand

objects: 15
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, nude, standing right, leaning on reversed spear with right hand and supporting shield with left hand
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, helmeted, cuirassed, left, holding spear forward with right hand and shield on left arm
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, nude, standing right, leaning on reversed spear with right hand and supporting shield with left hand
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, helmeted, cuirassed, left, holding spear over right shoulder and shield on left arm
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, nude, standing right, leaning on reversed spear with right hand and supporting shield with left hand

object: 1
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, helmeted, cuirassed, left, holding spear forward in right hand and shield on left arm
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, nude, standing right, leaning on reversed spear with right hand and supporting shield with left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, nude, standing right, leaning on reversed spear with right hand and supporting shield with left hand

object: 1
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, left
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, nude, standing right, leaning on reversed spear with right hand and supporting shield with left hand

object: 1
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS AVG: Bust of Constantine I, helmeted, cuirassed, left, holding spear over right shoulder and shield on left arm
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, nude, standing right, leaning on reversed spear with right hand and supporting shield with left hand

object: 1
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS AVG: Bust of Constantine I, laureate, helmeted, cuirassed, left, holding spear over right shoulder and shield on left arm
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, nude, standing right, leaning on reversed spear with right hand and supporting shield with left hand
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS AG: Bust of Constantine I, laureate, draped, left
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, nude, standing right, leaning on reversed spear with right hand and supporting shield with left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 5145

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος