Νομισματική αξία: Σόλιδος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 1769

object: 1
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERV-ATORI AVGG: Jupiter, nude to waist, seated left on throne, holding thunderbolt in right hand and leaning on sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
MARTI CO-N-SERVATORI: Mars, standing front, head right, holding spear in right hand and leaning on shield with left hand
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI I-VVENTVTIS: Constantine I, laureate, standing right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA CON-STANTINI AVG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand; to left, seated captive, hands bound behind back
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MAXIMINVS P F AVG: Head of Maximinus Daia, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA CON-STANTINI AVG or VICTORIA CONSTANTINI AVG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand; to left, seated captive, hands bound behind back
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA CON-S-TANTINI AVG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand; to left, seated captive, hands bound behind back

objects: 2
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MAXIMINVS P F AVG: Head of Maximinus Daia, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA CONSTANTINI AVG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Όστια Αντίκα
Εμπροσθότυπος
LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVA-TORI AVGG: Jupiter, nude to waist, seated left on throne, holding thunderbolt in right hand and leaning on sceptre in left hand
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Όστια Αντίκα
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IV-V-ENTVTIS: Constantine I, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Όστια Αντίκα
Εμπροσθότυπος
MAXIMINVS P F AVG: Head of Maximinus Daia, laureate, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IV-VENTVTIS or PRINCIPI I-VVENTVTIS: Maximinus Daia, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Όστια Αντίκα
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI: Legionary eagle, standing left, between two vexilla; vexilla to left surmounted by right hand; vexilla to right surmounted by wreath
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Όστια Αντίκα
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA CONSTA-NTINI AVG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
313 - 315
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTAN-TINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
FELIX PROCESSVS COS III AVG N: Constantine I, togate, standing left, holding globe in right hand and short sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
313 - 315
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTAN-TINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
FIDES - EXE-R-CITVS: Fides, draped, seated left on throne, holding eagle in right hand and placing left hand on standard; to left, standard topped by wreath
Χρονολόγηση
313 - 315
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTAN-TINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
FIDES - EXE-R-CITVS: Fides, draped, seated left on throne, holding eagle in right hand and placing left hand on standard; to left, standard topped by wreath
Χρονολόγηση
313 - 315
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTAN-TINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM RO-MANORVM: Mars, helmeted, cuirassed, standing front, holding spear in right hand and trophy across left shoulder; placing left foot on suppliant in front

object: 1
Χρονολόγηση
313 - 315
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTAN-TINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
PAX AETERN-A AVG N: Constantine I, wearing tunica, standing left; in front of him, Respublica, turreted, standing right, offering wreath; Pax, draped, standing left, offering wreath
Χρονολόγηση
313 - 315
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTAN-TINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
PAX AETERNA AVG N: Constantine I, wearing tunica, standing left; in front of him, Respublica, turreted, standing right, offering Victory on globe; to right, Pax, draped, standing left, offering wreath
Χρονολόγηση
313 - 315
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTAN-TINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TRIB P COS - IIII P P PROCOS: Constantine I, togate, standing left, holding globe in right hand and short sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
313 - 315
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTAN-TINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TRIB P COS IIII P P PROCOS: Constantine I, togate, seated left on curule chair, holding globe in right hand and sceptre in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 1769

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος