Νομισματική αξία: Σόλιδος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1769
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIVVS CONSTANTIVS: Head of Constantius Chlorus, right
Οπισθότυπος
CONSE-CRATIO: Pyre with four ornamental stages, surmounted by Constantius Chlorus, radiate, draped, standing in quadriga, raising right hand and holding whip in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
FELICITAS REI-PVBLICAE: Constantine I, draped, seated left on garlanded or plain platform; on either side, officer with two spears; below platform, three kneeling figures

objects: 3
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM REIPVBLICAE: Trophy; on either side, seated captive (Francia and Alamannia)

objects: 3
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
GLORIA EXERCITVS GALL or GLORIA EXE-R-CITVS GALL or GLORIA EXE-RCITVS GALL or GLORIA EXER-CITVS GALL: Constantine I, draped, cuirassed, riding right on slow-stepping horse, raising right hand

objects: 3
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVA-TORI AVGG: Jupiter, nude to waist, seated left on throne, holding thunderbolt in right hand and leaning on sceptre in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVTIS or PRINCIPI I-VVENTVTIS or PRINCIPI IV-VENTVTIS or PRINCIPI • IV-VE-NTVTIS: Constantine I, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI: Legionary eagle, standing left; to left, standard surmounted by hand; to right, standard surmounted by wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VBIQVE - VICTOR: Constantine I, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand; on either side, seated captive
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VBIQVE - VICTORES: Constantine I, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand; on either side, seated captive

objects: 2
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMINVS P F AVG: Head of Maximinus Daia, laureate, right
Οπισθότυπος
VBIQVE - VICTORES: Maximinus Daia, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand; on either side, seated captive

objects: 3
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
VBIQVE - VICTORES or VBIQVE V-ICTORES or VBIQVE VI-CTORES: Licinius, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand; on either side, seated captive
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTOR OMNIVM GENTIVM: Constantine I, draped, cuirassed, standing front, head left, holding standard in right hand and resting left hand on shield; to left, two kneeling captives; to right, seated captive

object: 1
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA CONSTANTINI AVG: Victory, winged, draped, advancing left, holding wreath in right hand and palm in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS EX-ERCITVS GALL or VIRTVS EX-ER-CITVS GALL: Mars, helmeted, nude, advancing right, holding transverse spear in right hand and trophy over left shoulder

object: 1
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VOTIS • V • - MVLTIS X: Victory, winged, draped, standing right, inscribing VIC/TOR/IA / AVG on shield supported by cippus

objects: 2
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM ROMANORVM or GAVDIVM RO-MANORVM: Alamannia, wearing pointed cap, draped, seated left on ground, head low, resting head in right hand; to right above, trophy; below, bow with arrow; in exergue, ALAMANNIA

objects: 3
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM ROMANORVM or GAVDIVM RO-MANORVM or GAVDIVM ROMA-NORVM: Francia, wearing pointed cap, draped, seated left on ground, head low, resting head in right hand and resting left hand on ground; to right above, trophy; in exergue, FRANCIA
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
PERPETVS VI-RT-VS AVG: Licinius, draped, cuirassed, riding right, preceded by soldier, helmeted, holding shield

object: 1
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
SOLI INVICTO - AETERNO AVG or SOLI INVICT-O - AETERNO AVG: Sol, radiate, draped, standing front in quadriga, raising right hand; behind, Victory standing front, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI: Three standards, surmounted by hand, eagle, and wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1769

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος