Θεότητα: Uberitas
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 31

objects: 22
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
HER ETRVSCILLA AVG: Bust of Herennia Etruscilla, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
HER ETRVSCILLA AVG: Bust of Herennia Etruscilla, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
HEREN TRV MES Q V DECIVS CAESAR: Bust of Herennius Etruscus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
C OVL OSTIL MES COVINTVS CAESAR | C OVAL OSTIL MES COVINTVS CAESAR | C VAL HOST MES QVINTVS CAESAR: Bust of Hostilian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
C OVAL OSTIL MES COVINTVS AVG: Bust of Hostilian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 8
Χρονολόγηση
251 - 253
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C C VIB TREB GALLVS P F AVG: Bust of Trebonianus Gallus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in extended right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding grapes or purse in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, laureate, right
Οπισθότυπος
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding bunch of grapes in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG COS V: Head of Gallienus, laureate, right
Οπισθότυπος
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding bunch of grapes in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 34
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
VBERTAS AVG | VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 29
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG
Οπισθότυπος
Uberitas, draped, standing left, holding bunch of grapes in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, right, on crescent
Οπισθότυπος
VBERITAS AVG or VBERTAS AVG: Uberitas, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
260 - 268
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
VBERTAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse or bunch of grapes in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 22
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse or grapes in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
IMP C AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right or bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse (or bunch of grapes) in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
IMP CAES L DOM AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VBERITAS AVG: Uberitas, draped, standing left, holding purse (or bunch of grapes) in right hand and cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 31

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος