Θεότητα: Providentia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 794

object: 1
Χρονολόγηση
112 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
COS VI P P S P Q R PROVID: Providentia standing left, holding sceptre; globe at feet

object: 1
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NER TRAIAN OPTIMO AVG GERM DAC: Bust of Trajan, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
PARTHICO P M TR P COS VI P P S P Q R PRO AVG: Providentia, draped, standing left, pointing with right hand at large globe to left, and holding vertical sceptre in left, with left elbow resting on column
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NER TRAIAN OPTIMO AVG GER DAC: Bust of Trajan, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS VI P P S P Q R PRO AVG: Providentia, draped, standing left, pointing with right hand at large globe to left, and holding vertical sceptre in left, with left elbow resting on column

objects: 2
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NER TRAIAN OPTIMO AVG GER DAC: Bust of Trajan, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS VI P P S P Q R PRO AVG: Providentia, draped, standing left, pointing with right hand at large globe to left, and holding vertical sceptre in left, with left elbow resting on column

objects: 2
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GER DAC PARTHICO: Bust of Trajan, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS VI P P S P Q R PRO AVG: Providentia, draped, standing left, pointing with right hand at large globe to left, and holding vertical sceptre in left, with left elbow resting on column

objects: 4
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS VI P P S P Q R PRO AVG: Providentia, draped, standing left, pointing with right hand at large globe to left, and holding vertical sceptre in left, with left elbow resting on column

objects: 36
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GERM DAC: Bust of Trajan, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
PARTHICO P M TR P COS VI P P S P Q R PRO VID: Providentia, draped, standing left, pointing with right hand at large globe to left, and holding vertical sceptre in left, with left elbow resting on column
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NER TRAIAN OPTIMO AVG GERM DAC: Bust of Trajan, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
PARTHICO P M TR P COS VI P P S P Q R PROVID: Providentia, draped, standing left, pointing with right hand at large globe to left, and holding vertical sceptre in left, with left elbow resting on column

objects: 2
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NER TRAIAN OPTIMO AVG GERM DAC: Bust of Trajan, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
PARTHICO P M TR P COS VI P P S P Q R PROVID: Providentia, draped, standing left, pointing with right hand at large globe to left, and holding vertical sceptre in left

objects: 26
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GER DAC PARTHICO: Bust of Trajan, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS VI P P S P Q R PROVID: Providentia, draped, standing left, pointing with right hand at large globe to left, and holding vertical sceptre in left, with left elbow resting on column
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GER DAC PARTHICO: Bust of Trajan, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS VI P P S P Q R PROVID: Providentia, draped, standing left, pointing with right hand at large globe to left, and holding vertical sceptre in left

objects: 7
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GER DAC PARTHICO: Bust of Trajan, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS VI P P S P Q R PROVID: Providentia, draped, standing left, pointing with right hand at large globe to left, and holding vertical sceptre in left
Χρονολόγηση
103 - 111
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P: Head of Trajan, laureate, right
Οπισθότυπος
S P Q R OPTIMO PRINCIPI S C: Providentia seated left, feeding snake around altar

object: 1
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG DAC GER DAC P M TR P COS VI P P: Bust of Trajan, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS S C PRO AVG: Providentia, draped, standing left, pointing right hand at large globe lying left, resting left elbow on column, and holding vertical sceptre in left

objects: 19
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC PARTHICO P M TR P COS VI P P: Bust of Trajan, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA AVGVSTI S P Q R S C: Providentia, draped, standing left, pointing right hand at large globe lying left, resting left elbow on column, and holding vertical sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC PARTHICO P M TR P COS VI P P: Head of Trajan, radiate, right
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA AVGVSTI S P Q R S C: Providentia, draped, standing left, pointing right hand at large globe lying left, resting left elbow on column, and holding vertical sceptre in left

objects: 10
Χρονολόγηση
114 - 117
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC PARTHICO P M TR P COS VI P P: Bust of Trajan, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA AVGVSTI S P Q R S C: Providentia, draped, standing left, pointing right hand at large globe lying left, resting left elbow on column, and holding vertical sceptre in left

objects: 28
Χρονολόγηση
121 - 123
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS III // PRO AVG (in field): Providentia standing left, usually leaning on column, pointing to globe by feet and holding sceptre

objects: 28
Χρονολόγηση
137 - 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA AVG: Providentia standing left, usually leaning against column, pointing to globe with hand or wand and holding sceptre; usually at feet, globe

objects: 19
Χρονολόγηση
137 - 138
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA AVG // S C (in field): Providentia standing left, usually leaning against column, pointing to globe with hand or wand and holding sceptre; usually at feet, globe
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 794

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος