Θεότητα: Pannonia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 20

objects: 17
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR
Οπισθότυπος
TR POT COS II // PANNONIA / S C (in field): Pannonia standing facing, head left or right, holding vexillum and robe

objects: 20
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR
Οπισθότυπος
TR POT COS II // PANNONIA(in exergue or field) // S C (in field): Pannonia standing facing, head left or right, holding vexillum and robe
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR
Οπισθότυπος
TR POT COS II // PANNONIA / S C (in field): Pannonia standing left, head right, holding robe and vexillum

objects: 2
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR: Head of Lucius Aelius Caesar, right
Οπισθότυπος
TR POT COS II // PANNONIA / S C (in field): Pannonia standing left, head right, holding robe and vexillum
Παραπομπή
RIC II Hadrian 1073 (as), RIC II Hadrian 1073 (dupondius)

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PANNONIAE: Pannonia, veiled, draped, standing front, head right, raising right hand and holding standard in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PANNONIAE: Pannonia, veiled, draped, standing front, head right, raising right hand and holding standard in left hand

objects: 35
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
PANNONIAE: The two Pannoniae, both veiled, draped, standing front, turning left and right away from one another; each holds standard in outside hand; the one on the right raises right hand
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PANNONIAE: The two Pannoniae, both veiled, draped, standing front, turning left and right away from one another; the one on the left holds standard in left hand; the one on the right raises right hand
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PANNONIAE: The two Pannoniae, both veiled, draped, standing front, head left; each holds standard in outside hand; the one on the right raises right hand
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PANNONIAE: The two Pannoniae, both veiled, draped, standing front, turning left and right away from one another; between them, standard

object: 1
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PANNONIAE: The two Pannoniae, both veiled, draped, standing front, turning left and right away from one another; each holds standard in left hand; the one on the right raises right hand

objects: 2
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PANNONIAE: The two Pannoniae, both veiled, draped, standing right and left, facing each other, clasping right hands before standard in centre

objects: 2
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP CAE TRA DEC AVG | IMP CAE TRA DECIVS AVG: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PANNONIAE: The two Pannoniae, both veiled, draped, standing right and left, facing each other, clasping right hands before standard in centre

objects: 14
Χρονολόγηση
249 - 251
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
Οπισθότυπος
PANNONIAE S C: The two Pannoniae, both veiled, draped, standing front, turning left and right away from one another; each holds standard in outside hand; the one on the right raises right hand
Χρονολόγηση
250 - 251
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
HEREN TRV MES Q V DECIVS CAESAR: Bust of Herennius Etruscus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PANONNIAE: Pannonia, veiled, draped, standing front, head right, holding helmet in right hand and standard in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
C VAL HOST MES QVINTVS CAESAR: Bust of Hostilian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PANNONIAE: Pannonia, veiled, draped, standing right, holding helmet in right hand and standard in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PANNONIAE: Pannonia, diademed, veiled, draped, standing left, holding laurel-branch in right hand and ensign in left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PANNONIAE: Pannonia, diademed, veiled, draped, standing left, holding transverse ensign

object: 1
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right or bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PANNONIAE: Pannonia, draped, standing front, head right, raising right hand and holding sceptre in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
283 - 286
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR IVLIANVS P F AVG: Bust of Julianus, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Julianus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PANNONIAE AVG: The two Pannoniae, draped, standing front, one facing right, one left, extending right hands, figure on left holding ensign
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 20

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος