Θεότητα: Nilus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 19 από συνολικά 19
Χρονολόγηση
A.D. 134 - A.D. 138
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Head of Hadrian, bare, right
Οπισθότυπος
Nilus, naked to waist, reclining left, holding cornucopiae in right hand and reed in left, resting left arm on sphinx; hippopotamus front; below in water, crocodile

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 130
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
Nilus reclining left on sphinx, holding cornucopia and reed; in water below, crocodile and hippo
Χρονολόγηση
A.D. 130
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
Nilus reclining right, holding reed and cornucopia; in water below, crocodile and hippo in reeds
Χρονολόγηση
A.D. 130
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, draped, left, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
Nilus reclining right on sphinx, holding reed and cornucopia; in water below, crocodile in reeds
Παραπομπή
RIC II Hadrian 314

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 130
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
// S C (in exergue): Nilus reclining right on sphinx, holding reed and cornucopia, surrounded by children; in water below, crocodile and sometimes hippo, either facing Nilus or ridden by child

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
NILVS: Nilus reclining right, holding reed and cornucopia; in water below, crocodile and hippo
Παραπομπή
RIC II Hadrian 310d

objects: 15
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
NILVS: Nilus reclining right, holding reed and cornucopia; in water below, crocodile and hippo or reeds

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
NILVS: Nilus reclining left, holding cornucopia and reed; in water below, crocodile and hippo

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
NILVS: Nilus reclining left, holding cornucopia and reed; in water below, crocodile and hippo
Παραπομπή
RIC II Hadrian 309

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
NILVS // S C (in exergue): Nilus reclining right, holding reed and cornucopia; to right, hippopotamus; below, crocodile in water

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
NILVS // S C (in exergue): Nilus reclining right, holding reed and cornucopia; to right, hippopotamus; below, crocodile in water

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
NILVS // S C (in exergue): Nilus reclining right among playing children, holding reed and cornucopia; to right, hippopotamus, sometimes with child rider, and reeds; below, crocodile in water

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
NILVS // S C (in exergue): Nilus reclining right among playing children, holding reed and cornucopia; to right, hippopotamus, sometimes with child rider, and reeds; below, crocodile in water

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
NILVS // S C (in exergue): Nilus reclining left among playing children, holding cornucopia and reed; to left, hippopotamus, sometimes with child rider, and reeds; below, crocodile in water
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
NILVS // S C (in exergue): Nilus reclining left, holding cornucopia and reed; to left, hippopotamus, sometimes with child rider, and reeds; below, crocodile in water
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 138
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Eastern Mint
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Bust of Hadrian, laureate, draped, right, viewed from front
Οπισθότυπος
NILVS: Nilus reclining left, holding reed and cornucopia
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 352
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE MAGN-ENTIVS AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTA - PVBLICA: Nile, with reeds in hair, draped, reclining left, holding ship with right hand and leaning left elbow on urn
Χρονολόγηση
A.D. 350 - A.D. 352
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MAG DECENTI-VS NOB CAES: Bust of Decentius, bareheaded, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTA - PVBLICA: Nile, with reeds in hair, draped, reclining left, holding ship with right hand and leaning left elbow on urn
Χρονολόγηση
A.D. 352 - A.D. 355
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N FL CL CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Gallus, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTA - PVBLICA: Nile, with reeds in hair, draped, reclining left, holding ship with right hand and leaning left elbow on urn
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 19 από συνολικά 19

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος