Θεότητα: Honos
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 35

objects: 14; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M DVRMIVS IIIVIR HONORI: Head of Honos, right, in between two six-rayed stars
Οπισθότυπος
AVGVSTVS CAESAR: Augustus standing in biga of elephants, left, holding laurel branch and sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M DVRMIVS IIIVIR HONORI: Head of Honos, right, in between two six-rayed stars
Οπισθότυπος
AVGVSTO OB C S: Legend in two lines in oak-wreath

objects: 7; «θησαυροί»: 4
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M DVRMIVS III VIR HONORI: Head of Honos, right, in between two six-rayed stars
Οπισθότυπος
CAESAR AVGVSTVS S C: Slow quadriga right, with round basket-like car and three grain stalks

objects: 13; «θησαυρός»: 1
Χρονολόγηση
19 BCE - 4 BCE
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M DVRMIVS IIIVIR HONORI: Head of Honos, right, in between two six-rayed stars
Οπισθότυπος
CAESAR AVGVSTVS SIGN RECE: Parthian kneeling right, extending standard with X-marked vexillum with right hand and holding out left hand

object: 1
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER SVLPI GALBA IMP CAE AVG P M TR P: Bust of Galba, laureate and draped, right
Οπισθότυπος
HONOS ET VIRTVS S C: Honos, bare to waist, standing right, holding sceptre in right hand and cornucopiae in left, facing Virtus, helmeted, in military dress, standing left, holding parazonium in right hand and spear in left, resting right foot on boar's head

objects: 5
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG TR P: Bust of Galba, laureate and draped, right
Οπισθότυπος
HONOS ET VIRTVS S C: Honos, bare to waist, standing right, holding sceptre in right hand and cornucopiae in left, facing Virtus, helmeted, in military dress, standing left, holding parazonium in right hand and spear in left, resting right foot on boar's head
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
HONOS ET VIRTVS S C: Honos, bare to waist, standing right, holding sceptre in right hand and cornucopiae in left, facing Virtus, helmeted, in military dress, standing left, holding parazonium in right hand and spear in left, resting right foot on boar's head
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Bust of Galba, laureate and draped, right
Οπισθότυπος
HONOS ET VIRTVS S C: Honos, bare to waist, standing right, holding sceptre in right hand and cornucopiae in left, facing Virtus, helmeted, in military dress, standing left, holding parazonium in right hand and spear in left, resting right foot on boar's head

objects: 2
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Bust of Galba, laureate and draped, left
Οπισθότυπος
HONOS ET VIRTVS S C: Honos, bare to waist, standing right, holding sceptre in right hand and cornucopiae in left, facing Virtus, helmeted, in military dress, standing left, holding parazonium in right hand and spear in left, resting right foot on boar's head

objects: 2
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M T P P P COS III: Bust of Vespasian, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
HONOS ET VIRTVS S C: Honos standing right, holding sceptre and cornucopiae; Virtus standing left, holding spear and parazonium

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG P M T P P P COS III: Bust of Vespasian, laureate and draped, right
Οπισθότυπος
HONOS ET VIRTVS S C: Honos standing right, holding sceptre and cornucopiae; Virtus standing left, holding spear and parazonium

objects: 6
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES VESPAS AVG P M TR P P P COS III: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
HONOS ET VIRTVS S C: Honos standing right, holding sceptre and cornucopiae; Virtus standing left, holding spear and parazonium
Χρονολόγηση
119 - 120
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG P M TR P COS III: Bust of Hadrian, radiate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS III // S C (in field): Honos, standing right, stepping on globe, holding sceptre and cornucopia

objects: 12
Χρονολόγηση
119 - 120
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS III // S C (in field): Honos, standing right, stepping on globe, holding sceptre and cornucopia

objects: 2
Χρονολόγηση
140 - 144
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Οπισθότυπος
HONOS: Honos, togate, standing left, holding branch in raised right hand and cornucopiae in left

objects: 10
Χρονολόγηση
140 - 144
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Οπισθότυπος
HONOS: Honos, togate, standing left, holding branch in raised right hand and cornucopiae in left

objects: 10
Χρονολόγηση
140 - 144
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Οπισθότυπος
COS DES II: Honos, draped, standing left, holding branch raised in right hand and cornucopiae in left

objects: 70
Χρονολόγηση
145 - 160
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Οπισθότυπος
COS II: Honos, togate, standing left, holding up branch in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Χρονολόγηση
145 - 160
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F: Head of Marcus Aurelius, bare, left
Οπισθότυπος
COS II: Honos, togate, standing left, holding up branch in right hand and cornucopiae in left

objects: 9
Χρονολόγηση
145 - 161
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
HONORI AVG COS IIII S C: Honos, draped, standing front, head left, holding branch in extended right hand and cornucopiae, tip turned away from body, in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 35

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος