Θεότητα: Genius
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1778
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, radiate, right
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

objects: 3
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, radiate, right
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERMANICVS: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

objects: 8
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

objects: 18
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR IMP P P: Head of Nero, radiate, right
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

objects: 2
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P IMP P P: Head of Nero, radiate, right
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

objects: 2
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GER P M TR P IMP P P: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERMANIC: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

objects: 2
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAESAR AVG GERMANI: Head of Nero, laureate, right; small globe at point of neck
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

objects: 2
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAESAR AVG GERMANIC: Head of Nero, laureate, left
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI S C I: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left

object: 1
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAESAR AVG GERMANICVS: Head of Nero, bare, right; small globe at point of neck
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI S C: Genius Populi Romani standing, left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAESAR AVG GERMANICVS: Head of Nero, bare, left; small globe at point of neck
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI S C: Genius Populi Romani standing, left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
62 - 68
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP: Head of Nero, bare, right; small globe at point of neck
Οπισθότυπος
GENIO AVGVSTI S C: Genius Populi Romani standing left, holding patera over flaming altar in right hand and cornucopiae in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1778

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος