Θεότητα: Dioscuri
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4

objects: 9
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and elaborately coiled and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS GENETRIX: Venus, draped, standing left, holding Victory in extended right hand and resting left hand on shield on which Dioscuri
Χρονολόγηση
275 - 276
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP C M CL TACITVS P AVG: Bust of Tacitus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
CONSERVATOR AVG: One of the Dioscuri, standing left, right hand on neck of horse, holding sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
269 - 271
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint
Εμπροσθότυπος
IMP VICTORINVS P F AVG: Bare bust of Victorinus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG X GEMINA P F: Dioscuri, standing front, heads facing each other, each holding a spear

object: 1
Χρονολόγηση
294 - 303
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS CAES: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
COMITES AVGG ET CAESS NNNN or COMITES - AVGG ET CAESS NNNN: Dioscuri, helmeted, chlamys falling behind, standing front, heads right, each holding staff in right hand; above helmets, stars
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος