Θεότητα: Constantinopolis
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 551

objects: 44
Χρονολόγηση
330 - 331
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 32
Χρονολόγηση
330 - 331
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 7
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 26
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 9
Χρονολόγηση
333 - 334
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 4
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 42
Χρονολόγηση
330 - 331
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 111
Χρονολόγηση
330 - 331
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 101
Χρονολόγηση
332 - 333
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 49
Χρονολόγηση
332 - 333
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 46
Χρονολόγηση
333 - 334
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 28
Χρονολόγηση
333 - 334
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
335 - 337
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding spear in right hand and shield in left hand

objects: 15
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding long sceptre in right hand and resting left hand on shield

objects: 7
Χρονολόγηση
330 - 331
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding long sceptre in right hand and resting left hand on shield
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding long sceptre in right hand and resting left hand on shield

objects: 3
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding long sceptre in right hand and resting left hand on shield

objects: 6
Χρονολόγηση
332 - 333
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINOPOLIS: Bust of Constantinopolis, laureate, helmeted, wearing imperial cloak, left, holding reversed spear in right hand
Οπισθότυπος
Victory, winged, draped, standing left on prow, holding long sceptre in right hand and resting left hand on shield
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 551

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος