Θεότητα: Britannia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 33

objects: 44
Χρονολόγηση
119 - 120
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS III // BRITANNIA (in exergue) // S C (in field): Britannia seated facing, foot on rock, drawing up hood of birrus Britanicus and holding spear, elbow resting on shield on the ground; boss of the shield usually has prominent spike

objects: 2
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
BRITANNIA // S C (in exergue): Britannia seated facing on rocks, resting foot on either barbarian or rocks, drawing up hood of birrus Britanicus, holding spear; to left, large shield with spike in center
Παραπομπή
RIC II Hadrian 845

object: 1
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, laureate, draped, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
BRITANNIA // S C (in exergue): Britannia seated facing on rocks, resting foot on rocks, drawing up hood of birrus Britanicus, holding spear; to left, large shield with spike in center
Παραπομπή
RIC II Hadrian 846f (as), RIC II Hadrian 846f (dupondius)
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, draped, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
BRITANNIA // S C (in exergue): Britannia seated facing on rocks, head left, resting foot on rocks, drawing up hood of birrus Britanicus, holding spear; to left, large shield with spike in center
Παραπομπή
RIC II Hadrian 846c (as), RIC II Hadrian 846c (dupondius)
Χρονολόγηση
130 - 133
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, draped, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
BRITANNIA // S C (in exergue): Britannia seated facing on rocks, resting foot on rocks, drawing up hood of birrus Britanicus, holding spear; to left, large shield with spike in center

objects: 5
Χρονολόγηση
143 - 144
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III: Head of Antoninus Pius, laureate, sometimes draped on left shoulder, right
Οπισθότυπος
BRITANNIA S C: Britannia, bare-headed, seated, left on rock, holding standard in right hand and resting left elbow on round, spiked, shield set on helmet; a spear rests against her left arm
Χρονολόγηση
143 - 144
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
IMPERATOR II BRITAN S C: Britannia, helmeted, seated left, right foot on rock, holding spear and resting left arm on shield

object: 1
Χρονολόγηση
143 - 144
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
IMPERATOR II BRITAN S C: Britannia, bare-headed, seated, left on globe, holding standard in right hand and spear against left arm; left elbow rests on shield, set on the globe; below globe, waves

objects: 2
Χρονολόγηση
143 - 144
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
IMPERATOR II BRITANNIA S C: Britannia, seated left on rock, holdint standard and shield; her left elbow rests on shield; on shield, a cuirass

objects: 11
Χρονολόγηση
154 - 155
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVIII: Head of Antoninus Pius, radiate, right
Οπισθότυπος
BRITANNIA COS IIII S C: Britannia, seated left on rock, head propped on right hand, left hand on rock; to left, round shield and eagle-tipped sceptre

objects: 104
Χρονολόγηση
154 - 155
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVIII: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
BRITANNIA COS IIII S C: Britannia, seated left on rock, head propped on right hand, left hand on rock; to left, round shield and eagle-tipped sceptre
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANTONINVS AVG PIVS: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
BRITT P M TR P VIIII IMP VII COS IIII P P S C: Britannia, draped, standing left, holding curved sword in right hand and wreath (or patera) in left hand
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M COMMODVS ANTON AVG PIVS BRIT: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
BRITT P M TR P VIIII IMP VII COS IIII P P S C: Britannia, draped, standing left, holding curved sword in right hand and wreath (or patera) in left hand
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA PIVS AVG BRIT: Bust of Geta, laureate, bearded, with drapery or aegis (?) on left shoulder, right
Οπισθότυπος
TR P III COS II P P: Geta, in military attire, standing left, right foot set on captive (Britannia?), holding parazonium in right hand and spear in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
210 - 212
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPTIMIVS GETA PIVS AVG BRIT: Head of Geta, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE BRITTANICAE S C: Victory, winged, draped, standing right, foot on helmet, erecting trophy; on right, Britannia, standing front, hands tied behind back; at feet of Britannia, captive

object: 1
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
EXPECTATE VENI: Britannia, draped, standing right, holding ensign or trident in right hand and clasping hand of emperor, standing left, holding sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
IMP C M CARAVS[…]: Bust of Carausius, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
EXPECTATE VENI: Britannia, draped, standing right, holding ensign or trident in right hand and clasping hand of emperor, standing left, holding sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
VIRTVS CARAVSI AVG: Bust of Carausius, radiate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
EXPECTATE VENI: Britannia, draped, standing right, holding ensign or trident in right hand and clasping hand of emperor, standing left, holding sceptre
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κόλτσεστερ
Εμπροσθότυπος
VIRTVS CARAVSI: Bust of Carausius, radiate, helmeted, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
EXPECTATE VEENI: Britannia, draped, standing right, holding ensign or trident in right hand and clasping hand of emperor, standing left, holding sceptre

objects: 4
Χρονολόγηση
286 - 293
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP CARAVSIVS P F AVG: Bust of Carausius, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
EXPECTAT VENI or EXPECTATE VENI: Britannia, draped, standing right, holding ensign or trident in right hand and clasping hand of emperor, standing left, holding sceptre or spear
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 33

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος