Θεότητα: Asclepius
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 71
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG TR P: Bust of Galba, laureate and draped, right
Οπισθότυπος
S C: Asclepius, nude, standing front, head left, leaning on small staff with serpent coils

object: 1
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, right with aegis
Οπισθότυπος
S C: Asclepius, nude, standing front, head left, leaning on small staff with serpent coils

objects: 2
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Bust of Galba, laureate and draped, left
Οπισθότυπος
S C: Asclepius, nude, standing front, head left, leaning on small staff with serpent coils

object: 1
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Bust of Hadrian, laureate, draped and cuirassed, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
// COS III (in exergue): Salus standing right, resting on shoulder of young Aesculapius, standing facing, holding snake entwined staff; to right, figure on column
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Bust of Hadrian, laureate, draped, left, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
// COS III (in exergue): Salus standing right, resting on shoulder of young Aesculapius, standing facing, holding snake entwined staff; to right, figure on column

object: 1
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Head of Hadrian, radiate, right
Οπισθότυπος
// COS III (in exergue): Salus standing right, resting on shoulder of young Aesculapius, standing facing, holding snake entwined staff; to right, figure on column

object: 1
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, draped, left, viewed from front
Οπισθότυπος
Aesculapius standing facing, leaning on staff entwined with snake
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR: Bust of Lucius Aelius Caesar, draped and cuirassed, right, viewed from front
Οπισθότυπος
TR POT COS II: Aesculapius standing facing, leaning on staff entwined with snake

objects: 2
Χρονολόγηση
156 - 157
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAES ANTON AVG PII F: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Οπισθότυπος
TR POT XI COS II S C: Asclepius, naked to waist, standing, left, holding in right hand rod, round which snake twines, upright on ground, left hand at side.
Χρονολόγηση
156 - 157
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAES ANTON AVG PII F: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Οπισθότυπος
TR POT XI COS II S C: Asclepius, naked to waist, standing, left, holding in right hand rod, round which snake twines, upright on ground, left hand at side.
Χρονολόγηση
156 - 157
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAES ANTON AVG PII F: Bust of Marcus Aurelius, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
TR POT XI COS II S C: Asclepius, naked to waist, standing, left, holding in right hand rod, round which snake twines, upright on ground, left hand at side.
Χρονολόγηση
156 - 157
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVRELIVS CAES ANTON AVG PII F: Bust of Marcus Aurelius, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
TR POT XI COS II S C: Asclepius, naked to waist, standing, left, holding in right hand rod, round which snake twines, upright on ground, left hand at side.

objects: 10
Χρονολόγηση
194 - 195
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D CL SEPT ALBIN CAES: Head of Clodius Albinus, bare, right
Οπισθότυπος
COS II: Aesculapius, naked to waist, standing left, offering patera (or cake?) in right hand to snake coiled around rod at right side, left hand at side

objects: 8
Χρονολόγηση
194 - 195
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D CLOD SEPT ALBIN CAES
Οπισθότυπος
COS II S C: Asclepius, naked to waist, standing left, offering patera (or cake?) in right hand to snake coiled around rod at right side, left hand at side
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS PIVS AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XV COS III P P: Asclepius, naked to waist, standing front, between two snakes, in distyle temple, holding serpent-wreathed wand in right hand
Χρονολόγηση
196 - 211
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P VIII COS II P P: Asclepius, naked to waist, standing left, holding staff in right hand round which serpent coils

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPTIMIVS SEVERVS PIVS AVG: Bust of Septimius Severus, laureate, with aegis, right
Οπισθότυπος
P M TR P XV COS III P P S C: Asclepius, naked, standing front, in distyle temple with wreath in pediment, resting right hand on serpent-wreathed staff set on ground and left hand on hip; to left and right, snakes rearing upwards
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SEPTIMIVS SEVERVS PIVS AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XV COS III P P S C: Asclepius, naked, standing front, in distyle temple with wreath in pediment, resting right hand on serpent-wreathed staff set on ground and left hand on hip; to left and right, snakes rearing upwards

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
PONTIFEX TR P X COS II: Asclepius, naked, standing front, in distyle temple, resting right hand on serpent-wreathed staff set on ground and left hand on hip; to left and right, snakes rearing upwards
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVII COS IIII P P: Asclepius, nude to waist, standing front, holding serpent-wreathed wand; to right, Telesphorus; to right, globe
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 71

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος