Θεότητα: Mars
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1381 έως 1382 από συνολικά 1382
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS AVG: Bust of Constantius II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS EX-ERCITVS GALL: Mars, helmeted, advancing right, chlamys flying, holding transverse spear in right hand and trophy across left shoulder; beside him, two captives
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS AVG: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS EX-ERCITVS GALL: Mars, helmeted, advancing right, chlamys flying, holding transverse spear in right hand and trophy across left shoulder; beside him, two captives
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1381 έως 1382 από συνολικά 1382

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος