Θεότητα: Mars
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1361 έως 1380 από συνολικά 1382

object: 1
Χρονολόγηση
313 - 314
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, cloak across right shoulder, standing right, holding reversed spear in right hand and resting left hand on shield

object: 1
Χρονολόγηση
313 - 314
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, cloak across right shoulder, standing right, holding reversed spear in right hand and resting left hand on shield

object: 1
Χρονολόγηση
313 - 314
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, cloak across right shoulder, standing right, holding reversed spear in right hand and resting left hand on shield
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, cloak across right shoulder, standing right, holding reversed spear in right hand and resting left hand on shield

object: 1
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, cloak across right shoulder, standing right, holding reversed spear in right hand and resting left hand on shield

objects: 2
Χρονολόγηση
314 - 315
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, cloak across right shoulder, standing right, holding reversed spear in right hand and resting left hand on shield
Χρονολόγηση
314 - 315
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, cloak across right shoulder, standing right, holding reversed spear in right hand and resting left hand on shield

object: 1
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARTI CON-SERVATORI: Mars, helmeted, draped, cuirassed, cloak across right shoulder, standing right, holding reversed spear in right hand and resting left hand on shield

objects: 2
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINVS P F AVG or CONSTANTI-NVS P F AVG or CONSTANTIN-VS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - AVGVSTI N: Mars, helmeted, nude chlamys flying, advancing right, holding trophy across right shoulder and transverse spear in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINVS P F AVG or CONSTANT-INVS P F AVG or CONSTANTI-NVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS EX-ERCITVS GALL: Mars, helmeted, chlamys flying, advancing right, holding transverse spear in right hand and trophy across left shoulder; on either side, seated captive
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINVS P F AVG or CONSTANT-INVS P F AVG or CONSTANTI-NVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS EX-ERC-ITVS GALL: Mars, helmeted, chlamys flying, advancing right, holding transverse spear in right hand and trophy across left shoulder; on either side, seated captive
Χρονολόγηση
322 - 323
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTINVS MAX AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG - ET CAESS NN: Mars, helmeted, draped, cuirassed, cloak flying, advancing right, holding transverse spear in right hand and trophy across left shoulder; spurning captive with foot
Χρονολόγηση
322 - 323
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CRISPVS NOBILISS CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG - ET CAESS NN: Mars, helmeted, draped, cuirassed, cloak flying, advancing right, holding transverse spear in right hand and trophy across left shoulder; spurning captive with foot
Χρονολόγηση
322 - 323
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N CONSTANTINVS IVN NOB CAES: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG - ET CAESS NN: Mars, helmeted, draped, cuirassed, cloak flying, advancing right, holding transverse spear in right hand and trophy across left shoulder; spurning captive with foot
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINVS P F AVG or CONSTANT-INVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS EXE-RCITVS GALL: Mars, nude, chlamys flying, advancing right, holding transverse spear in right hand and trophy across left shoulder; on either side, captive
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRISPVS NOB CAESAR: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
VIRTVS EXE-RCITVS GALL: Mars, nude, chlamys flying, advancing right, holding transverse spear in right hand and trophy across left shoulder; on either side, captive
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS IVN NOB CAESAR: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
VIRTVS EXER-CITVS GALL: Mars, nude, chlamys flying, advancing right, holding transverse spear in right hand and trophy across left shoulder; on either side, captive

object: 1
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINVS P F AVG or CONSTANT-INVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS EX-ERCITVS GALL: Mars, nude, chlamys flying, advancing right, holding transverse spear in right hand and trophy across left shoulder; on either side, captive

objects: 2
Χρονολόγηση
317 - 318
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
LICINIVS IVN NOB CAESAR: Head of Licinius II, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS MI-LITVM DD NN: Mars, nude, chlamys flying, advancing right, holding transverse spear in right hand and trophy across left shoulder; on either side, captive

object: 1
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL CL CONSTA-NTINVS AVG: Bust of Constantine II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS EX-ERCITVS GALL: Mars, helmeted, advancing right, chlamys flying, holding transverse spear in right hand and trophy across left shoulder; beside him, two captives
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1361 έως 1380 από συνολικά 1382

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος