Θεότητα: Liberalitas
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 479

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 103
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM DACICVS P M: Bust of Trajan, laureate, right (sometimes with aegis)
Οπισθότυπος
COS V CONGIAR SECVND S C: Trajan, togate, seated left on platform on right, on lower platform in front of him, an officer is inscribing a tessera to give to citizen on left, holding out fold of toga to receive it; in the background, a tripod and Liberalitas, standing left, holding up an abacus

objects: 15
Χρονολόγηση
117
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II // LIBERALITAS AVG (in exergue) // S C (in exergue or field): Hadrian seated left on curule chair set on platform, extending hand to attendant, seated left, distributing to citizen, scaling platform steps, extending fold of toga; behind, Liberalitas standing left, holding coin scoop
Παραπομπή
RIC II Hadrian 552

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 119 - A.D. 120
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG: Bust of Hadrian, laureate, bare chest, traces of drapery on far shoulder usually visible, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS III // LIBERALITAS AVG / S C (in exergue): Hadrian seated left on curule chair set on platform, extending hand to attendant, seated left, distributing to citizen, scaling platform steps, extending fold of toga; behind, Liberalitas standing left, holding coin scoop
Παραπομπή
RIC II Hadrian 567

objects: 15
Χρονολόγηση
A.D. 120 - A.D. 121
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS III // LIBERAL AVG / III (in exergue): Hadrian seated left on platform, writing at desk with pen, rarely under awning; behind, statue (?) of Liberalitas standing facing, holding coin scoop; citizen ascending steps before platform, holding out fold of toga; behind Hadrian, attendant standing or mounting platform rear steps

objects: 16
Χρονολόγηση
A.D. 120 - A.D. 121
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P COS III // LIBERAL AVG / III (in exergue): Hadrian seated left on platform, extending hand toward attendant, seated left, distributing to a citizen; citizen, ascending steps before platform; behind, statue (?) of Liberalitas standing facing, holding coin scoop

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 120 - A.D. 121
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG P M TR P COS III
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG III // S C (in exergue): Hadrian seated left on platform, extending hand toward citizen, advancing right, holding out fold of toga; behind, Liberalitas standing facing, head sometimes left, holding coin scoop; to right, attendant standing left

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 120 - A.D. 121
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG P M TR P COS III
Οπισθότυπος
LOCVPLETATORI ORBIS TERRARVM // S C (in exergue): Hadrian seated left on platform, extending hand toward citizen, advancing right, holding out fold of toga; behind, Liberalitas standing left, emptying cornucopia held in both hands

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 121
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG P M TR P COS III: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
LOCVPLETATORI ORBIS TERRARVM // S C (in exergue): Hadrian seated let on platform, extending hand toward two citizens, advancing right, each holding out fold of toga; behind, Liberalitas standing left, emptying cornucopia held in both hands

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 125 - A.D. 127
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS
Οπισθότυπος
COS III // LIBERALITAS / AVG IIII (in exergue) // S C (in field): Hadrian seated left on platform, extending hand toward citizen; between, Liberalitas standing left, emptying cornucopia
Χρονολόγηση
A.D. 125 - A.D. 127
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
COS III // LIBERALITAS / AVG IIII (in exergue) // S C (in field): Hadrian seated right on platform, extending hand toward citizen; between, Liberalitas standing right, emptying cornucopia; behind citizen, another citizen departing
Χρονολόγηση
A.D. 125 - A.D. 127
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
PONT MAX TR POT COS II // LIBERALITAS AVG (in exergue) // S C (in field or exergue): Hadrian seated left on curule chair set on platform, extending hand to attendant, seated left, distributing to citizen, scaling platform steps, extending fold of toga; behind, Liberalitas standing left, holding coin scoop

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 128 - A.D. 129
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG // COS III (in exergue): Liberalitas standing right, emptying cornucopia held in both hands

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 128 - A.D. 129
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS P P: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG // COS III (in exergue): Liberalitas standing left, emptying cornucopia held in both hands
Παραπομπή
RIC II Hadrian 364

objects: 13
Χρονολόγηση
A.D. 129 - A.D. 130
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG P P // COS III (in exergue): Liberalitas standing right, emptying cornucopia held in both hands

objects: 14
Χρονολόγηση
A.D. 129 - A.D. 130
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG COS III P P: Liberalitas standing right, emptying cornucopia held in both hands

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 129 - A.D. 130
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG P P // COS III (in exergue) // S C (in field): Liberalitas standing right, emptying cornucopia held in both hands

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 129 - A.D. 130
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG COS III P P // S C (in field): Liberalitas standing right, emptying cornucopia held in both hands

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 129 - A.D. 130
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVGVSTVS
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG COS III P P // S C (in field): Liberalitas standing right, emptying cornucopia held in both hands
Χρονολόγηση
A.D. 133 - A.D. 135
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Bust of Hadrian, draped, right, viewed from rear or side
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG // •VI• (in exergue): Liberalitas standing left, holding coin scoop and cornucopia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 253c (aureus)

objects: 21
Χρονολόγηση
A.D. 133 - A.D. 135
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG VI: Liberalitas standing left, holding coin scoop and cornucopia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 479

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος