Θεότητα: Hispania
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 49

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
HISPANIA: Hispania, draped, advancing left, holding poppy and corn-ears in right hand and round shield and two spears in left
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Bust of Galba, laureate and draped, right
Οπισθότυπος
HISPANIA: Hispania, draped, advancing left, holding poppy and corn-ears in right hand and round shield and two spears in left

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
HISPANIA: Hispania, draped, advancing left, holding poppy and corn-ears in right hand and round shield and two spears in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA CAESAR AVG P M: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
HISPANIA: Hispania, draped, advancing left, holding poppy and corn-ears in right hand and round shield and two spears in left
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA CAESAR AVG P M: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
HISPANIA: Hispania, draped, advancing left, holding poppy and corn-ears in right hand and round shield and two spears in left
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
SER SVLPIVS GALBA IMP AVG S C: Head of Galba, bare, right
Οπισθότυπος
HISPANIA S C: Bust of Hispania, laureate and draped, right; hair looped above neck; two javelins behind; two corn-ears in front; shield below
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
SER GALBAE HISPANIA: Bust of Hispania, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
S P Q R: Round shield lying on two spears

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
SER SVLPICI GALBAE IMP A: Bust of Hispania, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
S P Q R: Round shield lying on two spears

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 68 - A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Καρχηδών
Εμπροσθότυπος
SER SVLPICIVS GALBA IMP AVG: Bust of Hispania, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
S P Q R: Round shield lying on two spears
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMAN: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
CONSENSVS HISPANIARVM S C: Hispania, draped, standing left, holding round shield and two javelins in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 69 - A.D. 70
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR AVG VESPASIANVS: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
HISPANIA: Hispania standing left, holding corn-ears, spears and shield

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 69 - A.D. 70
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR AVG VESPASIANVS: Head of Vespasian, laureate, right
Οπισθότυπος
HISPANIA: Hispania standing left, holding corn-ears, spears and shield

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
HISPANIA: Hispania reclining left on rocks, holding branch; to left, rabbit

objects: 33
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
HISPANIA: Hispania reclining left on rocks, holding branch; to left or right, rabbit
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Head of Hadrian, laureate, right
Οπισθότυπος
ADVENTVI AVG HISPANIAE: Hadrian standing right, raising hand in address and holding scroll; facing him, Hispania, standing left, holding patera and olive branch; between them, altar; at foot of altar, bull
Παραπομπή
RIC II Hadrian 319 (denarius)

objects: 20
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
RESTITVTORI HISPANIAE: Hadrian standing left, holding scroll and raising kneeling Hispania, holding olive branch; usually between them, rabbit

objects: 13
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
RESTITVTORI HISPANIAE: Hadrian standing right, holding scroll and raising kneeling Hispania, holding olive branch; usually between them, rabbit

objects: 14
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
HISPANIA // S C (in exergue): Hispania reclining left, holding olive branch; by feet or to right of rocks, usually a rabbit

objects: 16
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
HISPANIA // S C (in exergue): Hispania reclining left, holding olive branch; by feet or to right of rocks, usually a rabbit

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 130 - A.D. 133
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P
Οπισθότυπος
ADVENTVI AVG HISPANIAE // S C (in exergue): Hadrian standing right, raising hand and holding scroll; facing him, Hispania standing left, holding patera and olive branch; between them, altar, usually with bull at the base
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 49

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος