Θεότητα: Fecunditas
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 61 έως 70 από συνολικά 70

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 249 - A.D. 251
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HERENNIA ETRVSCILLA AVG: Bust of Herennia Etruscilla, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS AVG S C: Fecunditas, draped, standing left, holding right hand over child standing right, and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 249 - A.D. 251
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HERENNIA ETRVSCILLA AVG: Bust of Herennia Etruscilla, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS AVGG S C: Fecunditas, draped, standing left, holding right hand over child standing right, and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 256
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS AVG: Fecunditas, draped, standing left, holding infant in arms; at her feet, child

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 256 - A.D. 257
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CORNELIA SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS AVG S C: Fecunditas, draped, standing left, holding infant in arms; to left, child standing
Χρονολόγηση
A.D. 256 - A.D. 257
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CORNELIA SALONINA AVG: Bust of Salonina, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS AVG S C: Fecunditas, draped, standing left, holding infant in arms; to left, child
Χρονολόγηση
A.D. 260 - A.D. 268
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Bust of Gallienus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS AVG: Fecunditas, draped, holding cornucopiae; before her, child

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 260 - A.D. 268
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
GALLIENVS AVG: Head of Gallienus, radiate, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS AVG: Fecunditas, draped, standing left, holding cornucopiae in right hand and extending left hand to child

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C CLAVDIVS AVG: Head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
[FECV]NDITAS AVG: Fecunditas, draped, standing left, resting right hand on head of girl and holding cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 268 - A.D. 270
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
FECVND AVG: Fecunditas, draped, standing left, resting right hand on head of child and holding cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 271 - A.D. 274
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP TETRICVS P F AVG: Bust of Tetricus I, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Fecundia, draped, standing left, holding two children in arms; at feet, two more children
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 61 έως 70 από συνολικά 70

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος