Θεότητα: Castor
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 29
Χρονολόγηση
98 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DECIVSMVS: Head of Roma, helmeted, right; X behind
Οπισθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST ROMA: Castor and Pollux riding right; shield and carnyz in saltire below
Χρονολόγηση
98 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COCLES: Head of Roma, helmeted, right; X behind
Οπισθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST ROMA: Castor and Pollux riding right; female head below

object: 1
Χρονολόγηση
98 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COCLES: Head of Roma, helmeted, right; X behind
Οπισθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST ROMA: Castor and Pollux riding right

object: 1
Χρονολόγηση
98 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L SERVIVS RVFVS: Head of Lucius Servius Sulpicius Rufus, bearded, right
Οπισθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST: Castor and Pollux facing each other, both holding spears; stars above heads

objects: 4
Χρονολόγηση
177 - 178
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AVREL COMMODVS AVG: Bust of Commodus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TR P III IMP II COS P P: Castor, nude, wearing cap and short cloak, standing left, holding horse, standing left, by bridle in right hand and spear in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AVREL COMMODVS AVG GERM SARM: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
TR P II IMP II COS P P S C: Castor, standing left, placing right hand on head of horse and holding spear in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AVREL COMMODVS AVG GERM SARM: Bust of Commodus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
TR P II IMP II COS P P S C: Castor, standing left, placing right hand on head of horse and holding spear in left hand
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AVREL COMMODVS AVG GERM SARM: Bust of Commodus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TR P II IMP II COS P P S C: Castor, standing left, placing right hand on head of horse and holding spear in left hand
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
CASTOR: Castor, naked except for cloak, standing left in front of horse, which he holds by reins in right hand, and holding spear or sceptre in left hand

objects: 12
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
CASTOR: Castor, naked except for cloak, standing left in front of horse, which he holds by reins in right hand, and holding spear or sceptre in left hand
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
CASTOR: Castor, naked except for cloak, standing left in front of horse, which he holds by reins in right hand, and holding spear or sceptre in left hand
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CASTOR S C: Castor, standing left, holding spear or sceptre in left hand, in front of horse left, which he holds by rein in right hand
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CASTOR S C: Castor, standing left, holding spear or sceptre in left hand, in front of horse left, which he holds by rein in right hand
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CASTOR S C: Castor, standing left, holding spear or sceptre in left hand, in front of horse left, which he holds by rein in right hand

object: 1
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
CASTOR S C: Castor, standing left, holding spear or sceptre in left hand, in front of horse left, which he holds by rein in right hand
Χρονολόγηση
200 - 202
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
CASTOR S C: Castor, standing left, holding spear or sceptre in left hand, in front of horse left, which he holds by rein in right hand
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS AVG: Head of Postumus, laureate, right
Οπισθότυπος
CASTOR: Castor, standing left by horse, holding spear in left hand
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C POSTVMVS P F AVG: Bust of Postumus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CASTOR: Castor, standing left by horse, holding spear in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
260 - 269
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Κολωνία
Εμπροσθότυπος
POSTVMVS PIVS FELIX AVG: Jugate busts of Postumus and Hercules, laureate, draped, left
Οπισθότυπος
CASTOR: Castor, standing left by horse, holding spear in left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Όστια Αντίκα
Εμπροσθότυπος
IMP C MAXENTIVS P F AVG: Head of Maxentius, laureate, right
Οπισθότυπος
AETE-RNITAS - AVG N: Castor and Pollux, wearing caps, nude, chlamys draped over shoulders, standing facing each other, both leaning on sceptre with outer hand and holding bridled horse with inner hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 29

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος