Θεότητα: Aeneas
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7

object: 1
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG TR P: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
PIETAS AVGVSTI S C: Pietas, draped and veiled, standing front, head left, left hand on chest, raising right hand above altar with relief of Aeneas, Achises, and Iulus; part of bull behind altar

objects: 3
Χρονολόγηση
98 - 117
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Venus, wearing stephane, right
Οπισθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST CAESAR: Aeneas carrying Anchises and palladium
Χρονολόγηση
130 - 138
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
HADRIANVS AVG COS III P P: Head of Hadrian, laureate, left
Οπισθότυπος
Above, Aeneas advancing left, carrying Anchises, to left, round temple and altar, to right, tree; below, sow with piglets, standing right

objects: 2
Χρονολόγηση
140 - 143
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Bust of Antoninus Pius, bare-headed, draped, sometimes cuirassed, right
Οπισθότυπος
TR POT COS III: Aeneas, advancing right, carrying Anchises on his left shoulder, holding Ascanius with his right hand

object: 1
Χρονολόγηση
140 - 144
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVGVSTVS PIVS: Bust of Antoninus Pius, laureate, with aegis on left shoulder, right
Οπισθότυπος
P P TR P COS III S C: Aeneas, advancing right, carrying Anchises on left shoulder and holding Ascanius by the hand

object: 1
Χρονολόγηση
140 - 144
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
S C: Aeneas, advancing right, carrying Anchises on left shoulder and holding Ascanius by the hand
Χρονολόγηση
327 - 333
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
VRBS - ROMA: Bust of Roma, helmeted, wearing imperial cloak, right
Οπισθότυπος
Aeneas, draped, cuirassed, advancing right, carrying Anchises on shoulders and leading Ascanius by hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος