Εκδότρια αρχή: Tetricus I
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 295

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Tetricus I, draped, seated left, holding globe in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right, or bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Tetricus I, draped, cuirassed, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P I COS P P: Tetricus I, draped, cuirassed, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right, or bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Tetricus I, draped, cuirassed, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right, or bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Tetricus I, draped, cuirassed, standing right, holding spear or sceptre in right hand and globe in left hand
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP TETRICVS PIVS AVG: Bust of Tetricus I, laureate, draped, right, or bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P III COS P P: Fides, draped, standing left, holding ensign in right hand and sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P III COS II P: Tetricus I, draped, cuirassed, standing right, holding spear in right hand and parazonium in left hand, placing left foot on globe
Χρονολόγηση
271 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVG: Tetricus I, draped, cuirassed, riding left, raising right hand and holding sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
271 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
271 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Unpublished bust of Tetricus I
Οπισθότυπος
COMES AVG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
271 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP TETRICVS P F AVG: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA: Felicitas, draped, standing left, leaning on column, holding caduceus in right hand, crossing legs
Χρονολόγηση
271 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP TETRICVS PIVS AVG: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLICA: Felicitas, draped, standing left, leaning on column, holding caduceus in right hand, crossing legs

object: 1
Χρονολόγηση
271 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right, or head of Tetricus I, laureate, right
Οπισθότυπος
HILARITAS AVGG: Hilaritas, draped, standing left, holding palm in right hand and cornucopiae in left hand; flanking her, two children
Χρονολόγηση
271 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVATORI: Jupiter, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand; at foot, small figure of Tetricus I

object: 1
Χρονολόγηση
271 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP TETRICVS PIVS AVG: Head of Tetricus I, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI VICTORI: Jupiter, seated left, holding Victory in right hand and spear in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
271 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP TETRICVS PIVS AVG: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LAETITIA AVG N: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor in left hand
Χρονολόγηση
271 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP TETRICVS P F AVG: Head of Tetricus I, laureate, right
Οπισθότυπος
NOBILITAS AVGG: Nobilitas, draped, standing right by prow, holding spear in right hand and globe in left hand
Χρονολόγηση
271 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
271 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP TETRICVS PIVS AVG: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right, or head of Tetricus I, laureate, right, or bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, left, holding sceptre in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
271 - 274
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP TETRICVS AVG: Bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, left, holding sceptre in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 295

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος