Εκδότρια αρχή: Regalianus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 9 από συνολικά 9

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
IMP C RE[……]: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCOR(rev. D)IA AVGG: Regalianus and Dryantilla, standing facing each other; between, altar

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
IMP C P C RE[……]: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCOR(rev. D)IA AVGG: Regalianus and Dryantilla, standing facing each other; between, altar
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
IMP C P C REGALIANVS […]: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding two ensigns

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
[…] C P C REGALIANV[TORI]: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
[…]VICO [ANTONINVS]: Jupiter, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
IMP C P […III COSI]VS AVG: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
LIBERALITA[ERM]: Liberalitas, draped, standing left, holding purse in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
IMP C P C REGALIANVS AVG: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
LIBERLAS AVGG: Libertas, draped, standing left, holding pileus in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
IMP C P C REGALIANV[…]: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVG: Sol, standing front, head right, raising right hand and holding whip in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
IMP C P C REGALIANVS AVG: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Sol, standing front, head right, raising right hand and holding whip in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
[…]REGALIAN[…]: Bust of Regalianus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA AVG: Providentia, draped, standing left, holding ears of corn in right hand and cornucopiae in left hand; at foot, modius
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 9 από συνολικά 9

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος