Εκδότρια αρχή: Magnus Maximus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 59
Χρονολόγηση
387 - 388
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N FL VIC-TOR P F AVG: Bust of Flavius Victor, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
BONO REIPV-BLICENATI: Two emperors, of whom the one on the right is the smaller, nimbate, seated facing on throne, the smaller holding mappa in left hand and together holding globe. Behind and between them, a Victory with outspread wings; below, palm-branch

objects: 8
Χρονολόγηση
387 - 388
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 6
Χρονολόγηση
387 - 388
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N FL VIC-TOR P F AVG: Bust of Flavius Victor, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 21
Χρονολόγηση
387 - 388
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS RO-MANORVM: Roma, head left, seated facing, on throne, holding globe and reversed spear

objects: 28
Χρονολόγηση
387 - 388
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N FL VIC-TOR P F AVG: Bust of Flavius Victor, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS RO-MANORVM: Roma, head left, seated facing, on throne, holding globe and reversed spear

objects: 10
Χρονολόγηση
387 - 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SPES RO-MA-NORVM: Camp-gate with star between its two turrets

objects: 18
Χρονολόγηση
387 - 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N FL VIC-TOR P F AVG: Bust of Flavius Victor, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SPES RO-MA-NORVM: Camp-gate with star between its two turrets
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Two emperors, seated facing, on throne, together holding globe. Behind, a Victory with outspread wings

objects: 35
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N MAG MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATIO-REIPVB: Emperor, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted female, and holding Victory on globe

objects: 2
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N MAG MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATIO-REIPVB: Emperor, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted female, and holding Victory on globe
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Emperor, head left, standing facing, holding Victory on globe and standard

objects: 2
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N MAG MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Emperor, head left, standing facing, holding Victory on globe and standard

objects: 7
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N MAG MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Emperor, head left, standing facing, holding Victory on globe and standard

objects: 3
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N MAG MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VO/TIS/V within laurel wreath

objects: 17
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N MAG MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SPES RO-MANORVM: Camp-gate with star between its two turrets

objects: 11
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N FL VIC-TOR P F AVG: Bust of Flavius Victor, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SPES RO-MANORVM: Camp-gate with star between its two turrets
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
RESTITVTOR-REIPVBLICAE: Emperor, head right, standing facing, holding labarum and Victory on globe
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Two emperors seated facing on throne, together holding globe; behind, Victory, with outspread wings; below, palm-branch

object: 1
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Two emperors seated facing on throne, together holding globe; behind, Victory, with outspread wings; below, palm-branch

object: 1
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 59

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος