Εκδότρια αρχή: Dryantilla
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
SVLP DRYANTILLA AVG: Bust of Dryantilla, diademed, draped, right, on crescent
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and double cornucopiae in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 260
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Carnuntum
Εμπροσθότυπος
SVLP DRYANTILLA AVG: Bust of Dryantilla, diademed, draped, right, on crescent
Οπισθότυπος
IVNO REGINA or IVNONI REGINA: Juno, draped, standing left, holding uncertain object in right hand and double cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος