Εκδότρια αρχή: Ουαλεντινιανός Β'
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 356

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS IVN P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTIS/V/MVLTIS/X within laurel wreath

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTIS/X/MVLTIS/XX within laurel wreath

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTIS/X/MVLTIS/XX within laurel wreath

objects: 31
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VRBS-ROMA: Roma seated left on cuirass, holding Victory on globe and reversed spear

objects: 73
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VRBS-ROMA: Roma seated left on cuirass, holding Victory on globe and reversed spear
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS IVN P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VRBS-ROMA: Roma seated left on cuirass, holding Victory on globe and reversed spear

objects: 59
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIA-NVS IVN P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VRBS-ROMA: Roma seated left on cuirass, holding Victory on globe and reversed spear

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed and cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS-ROMANORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS-ROMANORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS-ROMANORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N GRATIAN-VS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, left
Οπισθότυπος
FELICITAS-ROMANORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Emperor advancing right, dragging captive with right hand and holding labarum in left

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Emperor advancing right, dragging captive with right hand and holding labarum in left

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIA-NVS IVN P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Emperor advancing right, dragging captive with right hand and holding labarum in left

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 375 - A.D. 378
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIA-NVS IVN P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA-RO-MANORVM: Roma and Constantinopolis seated, Roma helmeted, facing, holding Victory on globe and sceptre; Constantinopolis, turreted, head left, right foot on prow, holding Victory on globe and cornucopiae

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS IVN P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
RESTITVTOR REI-PVBLICAE: Emperor, nimbate, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted woman, who holds cornucopiae in left hand, and holding labarum in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
RESTITVTOR REI-PVBLICAE: Emperor, nimbate, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted woman, who holds cornucopiae in left hand, and holding labarum in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 356

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος