Εκδότρια αρχή: Νέρων
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 622

objects: 11
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AGRIPP AVG DIVI CL AVD NERONIS CAES MATER: Bust of Nero, bare-headed, right, bust of Agrippina the Younger, draped, hair in long plait, left, facing one another
Οπισθότυπος
NERONI CLAVD DIVI F CAES AVG GERM IMP TR P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

objects: 12
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AGRIPP AVG DIVI CL AVD NERONIS CAES MATER: Bust of Nero, bare-headed, right, bust of Agrippina the Younger, draped, hair in long plait, left, facing one another
Οπισθότυπος
NERONI CLAVD DIVI F CAES AVG GERM IMP TR P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AGRIPP AVG DIVI CL AVD NERONIS CAES MATER: Bust of Nero, bare-headed, right; behind, corn-ears, bust of Agrippina the Younger, draped, hair in long plait, left, facing one another
Οπισθότυπος
NERONI CLAVD DIVI F CAES AVG GERM IMP TR P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

objects: 9
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS CLAVDIVS AVGVSTVS: Head of Claudius, laureate, left
Οπισθότυπος
EX S C: Slow quadriga, ornamented, right, surmounted by four miniature horses; victories on either side

objects: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS CLAVDIVS AVGVSTVS: Head of Claudius, laureate, left
Οπισθότυπος
EX S C: Slow quadriga, ornamented, right, surmounted by four miniature horses; victories on either side

objects: 10
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD DIVI F CAES AVG GERM IMP TR P COS: Jugate busts, right of Nero (in forefront), bare-headed and draped at back of neck, and Agrippina the Younger, draped and bare-headed
Οπισθότυπος
AGRIPP AVG DIVI CLAVD NERONIS CAES MATER EX S C: Quadriga of elephants, left, bearing two chairs with figures of Divus Claudius and Divus Augustus, both radiate

objects: 9
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD DIVI F CAES AVG GERM IMP TR P COS: Jugate busts, right of Nero (in forefront), bare-headed and draped at back of neck, and Agrippina the Younger, draped and bare-headed
Οπισθότυπος
AGRIPP AVG DIVI CL AVD NERONIS CAES MATER EX S C: Quadriga of elephants, left, bearing two chairs with figures of Divus Claudius and Divus Augustus, both radiate

objects: 4
Χρονολόγηση
55 - 56
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAES AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P II P P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

objects: 2
Χρονολόγηση
55 - 56
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAES AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P II P P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

object: 1
Χρονολόγηση
55 - 56
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CL DIVI F CAES AVG P M TR P II: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
VICT AVG: Victory flying left, holding round shield in right hand

objects: 4
Χρονολόγηση
56 - 57
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P III P P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

objects: 7
Χρονολόγηση
56 - 57
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P III P P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

objects: 2
Χρονολόγηση
56 - 57
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P III COS II: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

objects: 5
Χρονολόγηση
57 - 58
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P IIII P P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

objects: 5
Χρονολόγηση
57 - 58
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P IIII P P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

objects: 11
Χρονολόγηση
58 - 59
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P V P P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

objects: 4
Χρονολόγηση
58 - 59
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P V P P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

object: 1
Χρονολόγηση
59 - 60
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P VI P P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

objects: 5
Χρονολόγηση
59 - 60
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P VI COS IIII P P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C
Χρονολόγηση
59 - 60
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P VI COS IIII P P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 622

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος