Εκδότρια αρχή: Μαξιμιανός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 2326

object: 1
Χρονολόγηση
284 - 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, laureate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVATORI: Jupiter, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
284 - 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, laureate, draped, right, or bust of Diocletian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARS VICTOR: Mars, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
284 - 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS P AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, right, or bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P VIII COS IIII P P: Lion, walking left, holding thunderbolt in its mouth

objects: 5
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Diocletian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P VIII COS IIII P P: Lion, walking left, holding thunderbolt in its mouth
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, right, or bust of Diocletian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ABVNDANT AVG: Abundantia, draped, standing right, emptying cornucopiae
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS P AVG: Bust of Diocletian, radiate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped scetpre in right hand
Οπισθότυπος
ABVNDANT AVG: Abundantia, draped, standing right, emptying cornucopiae

objects: 3
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, right, or bust of Diocletian, radiate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped scetpre in right hand
Οπισθότυπος
ABVNDANT AVG: Abundantia, draped, standing right, emptying cornucopiae

objects: 3
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, right, or bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Diocletian, radiate, helmeted, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand, or bust of Diocletian, radiate, helmeted, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ABVNDANT AVGG: Abundantia, draped, standing right, emptying cornucopiae

objects: 2
Χρονολόγηση
290 - 291
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, right, or bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Diocletian, radiate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped scetpre in right hand
Οπισθότυπος
ABVNDANTIA AVGG: Abundantia, draped, standing right, emptying cornucopiae
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVGG: Diocletian and Maximian, draped, cuirassed, riding right, raising right hands

object: 1
Χρονολόγηση
292 - 293
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGG: Aequitas, draped, standing right, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Diocletian, radiate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped scetpre in right hand
Οπισθότυπος
AETERNITAS AVGG: Elephant, walking left, rider holding a goad

object: 1
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS P AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
COMES AVGG: Minerva, helmeted, draped, standing left, holding spear in right hand and leaning on shield with left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
COMES AVGG: Minerva, helmeted, draped, standing left, holding spear in right hand and leaning on shield with left hand
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
COMES AVGG: Minerva, helmeted, draped, standing left, holding spear in right hand and leaning on shield with left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS P AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, right, or bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG: Two Concordiae, draped, standing facing each other, clasping right hands and holding cornucopiae in left hands
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, right, or bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICIT PVBL: Felicitas, draped, standing left, leaning on column with right arm and holding caduceus in left hand, crossing legs

objects: 6
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, right, or bust of Diocletian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS AVG: Felicitas, draped, standing left, leaning on column with right arm and holding caduceus in left hand, crossing legs
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS PVBLIC: Felicitas, draped, standing left, leaning on column with right arm and holding caduceus in left hand, crossing legs
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 2326

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος