Εκδότρια αρχή: Καρακάλλας
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1074

objects: 3
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTONINVS CAES: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITATEM PVBLICAM: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTONINVS CAES: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS PERPETVA: Minerva, helmeted, draped, wearing aegis on breast, standing left, resting right hand on shield set on ground and holding spear in left hand

objects: 22
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTONINVS CAES: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS PERPETVA: Minerva, helmeted, draped, wearing aegis on breast, standing left, resting right hand on shield set on ground and holding spear in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTONINVS CAES: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SEVERI AVG PII FIL: Lituus, axe, patera, jug, simpulum, and sprinkler

objects: 25
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTONINVS CAES: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SEVERI AVG PII FIL: Lituus, axe, jug, simpulum, and sprinkler

objects: 4
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTONINVS CAES: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SPEI PERPETVAE: Spes, draped, advancing left, holding flower upright in extended right hand and raising skirt with left hand

objects: 13
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTONINVS CAES: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SPEI PERPETVAE: Spes, draped, advancing left, holding flower upright in extended right hand and raising skirt with left hand

objects: 20
Χρονολόγηση
196 - 198
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTON CAES PONTIF: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
DESTINATO IMPERAT: Lituus, apex, bucranium, and simpulum

objects: 8
Χρονολόγηση
196 - 198
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTON CAES PONTIF: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITATEM PVBLICAM: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
196 - 198
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTON CAES PONTIF: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
FIDES PVBLICA: Fides, draped, standing right, holding corn-ears in right hand and basket of fruit in left hand

objects: 20
Χρονολόγηση
196 - 198
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTON CAES PONTIF: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
IMPERII FELICITAS: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and child in left arm
Χρονολόγηση
196 - 198
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTON CAES PONTIF: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
MARS VLTOR: Mars, helmeted, naked except for cloak tied round waist, advancing right, holding transverse spear in right hand and trophy over left shoulder in left hand

objects: 28
Χρονολόγηση
196 - 198
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTON CAES PONTIF: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
MARTI VLTORI: Mars, helmeted, naked except for cloak tied round waist, advancing right, holding transverse spear in right hand and trophy over left shoulder in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
196 - 198
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTON CAES PONTIF: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
PIETAS: Pietas, draped, standing left, sacrificing with right hand over altar and holding box of incense in left hand
Χρονολόγηση
196 - 198
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTON CAES PONTIF: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVTIS: Caracalla, in military attire, standing left, holding baton in right hand and spear in left hand; to right, trophy

objects: 11
Χρονολόγηση
196 - 198
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTON CAES PONTIF: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVTIS: Caracalla, in military attire, standing left, holding baton in right hand and spear in left hand; to right, trophy
Χρονολόγηση
196 - 198
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTON CAES PONTIF: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVTIS: Caracalla, in military attire, standing left, holding baton in right hand and spear in left hand; to right, trophy

objects: 3
Χρονολόγηση
196 - 198
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTON CAES PONTIF: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVTIS: Caracalla, in military attire, standing left, holding baton in right hand and spear in left hand; to right, trophy
Χρονολόγηση
196 - 198
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTON CAES PONTIF: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
SAECVLI FELICITAS: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and resting left hand at side
Χρονολόγηση
196 - 198
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR ANTON CAES PONTIF: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SEVERI AVG PII FIL: Lituus, knife, jug, simpulum, and sprinkler
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1074

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος