Εκδότρια αρχή: Ιοβιανός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 98
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N IOVIA-NVS P F AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITA-S REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, and Constantinopolis, draped, enthroned left, supporting a wreath inscribed VOT/V/MVLT/X; Roma holding spear in left hand, Constantinopolis holding sceptre in left hand, resting right foot on prow

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N IOVIA-NVS P F AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V/MVLT/X within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N IOVIAN-VS P F AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, and Constantinopolis, draped, enthroned left, head left, supporting a wreath inscribed VOT/V/MVLT/X; Roma holding spear in left hand; Constantinopolis holding sceptre in left hand, her right foot on prow

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N IOVIAN-VS P F AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
RESTITV-TOR REI P: Jovian, diademed, draped, cuirassed, standing left, head right, holding labarum in right hand and Victory on globe in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N IOVIA-NVS P F AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V/MVLT/X within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
Reduced siliqua
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N IOVIA-NVS P F AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within a wreath

objects: 30
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
Reduced siliqua
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N IOVIA-NVS P F AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V/MVLT/X within a wreath

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
Reduced siliqua
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N IOVIAN-VS P F AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V/MVLT/X within a wreath

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N IOVIA-NVS P F AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V/MVLT/X within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N IOVIAN-VS P F AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V/MVLT/X within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N IOVIAN-VS P F AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
RESTITV-TOR REI P: Jovian, diademed, draped, cuirassed, standing left, head right, holding labarum in right hand and Victory on globe in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N IOVIAN-VS PEP AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITA-S REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, enthroned front, and Constantinopolis, draped, enthroned left, head left, supporting a wreath inscribed VOT/V/MVL/X; Roma holding spear in left hand; Constantinopolis holding sceptre in left hand, her right foot on prow
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N IOVIA-NVS P F AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MV•LT/XX within a wreath

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N IOVIA-NVS P F AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V/MV•LT/X within a wreath

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N IOVIA-NVS P F AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V/MV•LT/X within a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N IOVIA-NVS P F AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A - AVGVSTI N: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N IOVIA-NVS P F AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ADVEN-TVS AVGVSTI: Jovian, draped, cuirassed, riding left, raising right hand and carrying sceptre in left hand; in front of him, a marching soldier, holding standard ending in a cross inscribed with a Chi-Rho; behind emperor, Victory, holding wreath and palm; in exergue, ROMA

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N IOVIA-NVS P F AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MONETA AV-G: Three Monetae standing left, each holding scales and cornucopiae; at the feet of each, a pile of coins; in exergue, R
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N IOVIA-NVS P F AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI - AVGVS: Two bound captives, seated on either side of a standard which ends with a cross and is inscribed with a Chi-Rho
Χρονολόγηση
A.D. 363 - A.D. 364
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N IOVIA-NVS P F AVG: Bust of Jovian, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTI N: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand; in exergue, R
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 98

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος