Εκδότρια αρχή: Θεοδόσιος Β´
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 275

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 408 - A.D. 420
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow

objects: 15
Χρονολόγηση
A.D. 408 - A.D. 420
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 411
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and supporting shield inscribed XX/VOT/XXX on knee left hand, right foot on prow

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 411
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and supporting shield inscribed X/VOT/XX on knee left hand, right foot on prow

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 414
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL PVLCH-ERIA AVG: Bust of Pulcheria, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield behind, pointing to a shield inscribed ☧, supported on her left knee; star in left field

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 414
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL PVLCH-ERIA AVG: Bust of Pulcheria, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, pointing to a shield inscribed ☧, supported on her left knee; star in left field

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 415
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, spear pointing forward, shield with horseman and enemy motif
Οπισθότυπος
GLORIA - REI - PVBLICAE: Roma, helmeted, draped, and Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, heads turned toward one another, holding sceptres in outer hands and supporting shield inscribed VOT/XV/MVL/XX between them; prow beneath right foot of Constantinopolis; star in left field
Χρονολόγηση
A.D. 416
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius, pearl-diademed, wearing consular robes, left, holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand
Οπισθότυπος
SECVRITAS RE-I PVBLICAE: Theodosius II nimbate, wearing consular robes, enthroned, facing front, holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand; star in left field
Χρονολόγηση
A.D. 416
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGG: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield behind, supporting a shield inscribed ☧ on her left knee; star in left field, ☧ in right field
Χρονολόγηση
A.D. 416
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL PVLCH-ERIA AVG: Bust of Pulcheria, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
☧ within a wreath; tie 5
Χρονολόγηση
A.D. 416
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing forward, head left, holding wreath in right hand and cross on globe in left hand; star in right field

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 416
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing forward, head left, holding wreath in right hand and cross on globe in left hand; star in right field

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 416
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL PVLCH-ERIA AVG: Bust of Pulcheria, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
Cross within a wreath; tie 5
Χρονολόγηση
A.D. 420 - A.D. 423
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, bearded, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding Victory on globe in right hand and sceptre in left hand, right foot on prow; ☧ in left field, star in right field
Χρονολόγηση
A.D. 420 - A.D. 423
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, bearded, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA - RO-MANORVM: Roma, helmeted, draped, facing front, and Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, head left, holding Victory on globe in outer hands and sceptre; prow beneath right foot of Constantinopolis; cross above and between figures, star in left field
Χρονολόγηση
A.D. 420 - A.D. 423
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA ROMANORVM: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand; ☧ in left field and star in right field

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 420 - A.D. 422
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VOT XX - MVLT XXX: Victory, winged, draped, standing left, holding long jeweled cross in right hand

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 420 - A.D. 422
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VOT XX - MVLT XXX: Victory, winged, draped, standing left, holding long jeweled cross in right hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 420 - A.D. 422
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL PVLCH-ERIA AVG: Bust of Pulcheria, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
VOT XX - MVLT XXX: Victory, winged, draped, standing left, holding long jeweled cross in right hand
Χρονολόγηση
A.D. 420 - A.D. 422
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius, pearl-diademed, wearing consular robes, left, holding mappa in right hand and cruciform sceptre in left hand
Οπισθότυπος
VOT XX - MVLT XXX: Victory, winged, draped, standing left, holding long jeweled cross in right hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 275

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος