Φίλτρα

Εκδότρια αρχή: Βησιγότθοι
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 75
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP PRISCVS AT-TALVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand
Χρονολόγηση
414 - 415
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP PRISCVS AT-TALVS P F AVG: Bust of Attalus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Roma, helmeted, draped, seated left on cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
418 - 423
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Theodosius II, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning a seated bound captive with left foot
Χρονολόγηση
418 - 423
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Theodosius II, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning a seated bound captive with left foot
Χρονολόγηση
418 - 423
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting on a low column a shield inscribed VOT/XX/MVLT/XXX to which she points; a small winged genius supports it from the other side

objects: 2
Χρονολόγηση
418 - 423
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing right, holding wreath in right hand and cross on globe in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
418 - 423
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Roma, helmeted, draped, enthroned facing front, holding globe in right hand and inverted spear in left hand
Χρονολόγηση
418 - 423
Νομισματική αξία
Half siliqua
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Roma, helmeted, draped, enthroned facing front, holding globe in right hand and inverted spear in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
423 - 425
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Theodosius II, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning a seated bound captive with left foot

objects: 4
Χρονολόγηση
425 - 430
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Valentinian III, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning a seated bound captive with left foot

object: 1
Χρονολόγηση
425 - 430
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Valentinian III, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning a seated bound captive with left foot

objects: 5
Χρονολόγηση
439 - 455
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of human-headed closed-coiled serpent

object: 1
Χρονολόγηση
439 - 455
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of human-headed closed-coiled serpent

objects: 6
Χρονολόγηση
439 - 455
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right; ⊕ above
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of human-headed closed-coiled serpent

object: 1
Χρονολόγηση
439 - 455
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right; ⊕ above
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of human-headed closed-coiled serpent

object: 1
Χρονολόγηση
439 - 455
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right; ⊕ above
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of human-headed closed-coiled serpent
Χρονολόγηση
439 - 455
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right; ⊕ above
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of human-headed closed-coiled serpent

object: 1
Χρονολόγηση
439 - 455
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTI-NIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, rosette-diademed, draped, cuirassed, right; ⊕ above
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Valentinian III, draped, cuirassed, standing front, holding long cross in right hand and Victory on globe in left hand; placing right foot on head of human-headed closed-coiled serpent
Χρονολόγηση
439 - 455
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N PLA VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian III, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MVROT(rev.S)VG-VA AIROTCIV: ☧ within a wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 75

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος