Εκδότρια αρχή: Αρκάδιος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 162

objects: 2
Χρονολόγηση
395 - 397
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGG: Arcadius standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a kneeling captive with left foot

objects: 3
Χρονολόγηση
395 - 397
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGG: Arcadius standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a kneeling captive with left foot

object: 1
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Sirmium
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
VOTA P-LVRIA: Two emperors, nimbate, enthroned, facing front, holding between them a shield inscribed VOT/XV/MVLT/XX; above the shield, a cross; between the emperors legs, a palm branch
Χρονολόγηση
397 - 403
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, rosette-diademed, draped and cuirassed, right raising right hand and holding Victory on globe in left hand
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Arcadius nimbate standing front in a six-horse chariot, raising right hand and holding globe in left hand; ☧ in left field, votive objects in exergue
Χρονολόγηση
397 - 403
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right raising right hand and holding Victory on globe in left hand
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Arcadius nimbate standing front in a six-horse chariot, raising right hand and holding globe in left hand; ☧ in left field, votive objects in exergue
Χρονολόγηση
397 - 403
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - ROMANORVM: Victory, winged, draped, standing left, holding wreath in right hand and palm in left hand; ☧ in left field

objects: 24
Χρονολόγηση
397 - 402
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow

objects: 16
Χρονολόγηση
397 - 402
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow

object: 1
Χρονολόγηση
397 - 402
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Small bust of Theodosius II, helmeted, pearl-diademed, cuirassed, facing front, holding spear in right hand behind head and shield decorated with horseman on left arm
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGG: Constantinopolis, helmeted, draped, enthroned, facing front, head right, holding sceptre in right hand and Victory on globe in left hand, right foot on prow
Χρονολόγηση
397 - 402
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL EVDO-XIA AVG: Bust of Eudoxia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield behind, pointing to a shield inscribed with a double-lined ☧, supported between her left knee and a column

object: 1
Χρονολόγηση
397 - 402
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL EVDO-XIA AVG: Bust of Eudoxia, rosette-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield behind, pointing to a shield inscribed with a double-lined ☧, supported between her left knee and a column

objects: 2
Χρονολόγηση
397 - 402
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL EVDO-XIA AVG: Bust of Eudoxia, rosette-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, pointing to a shield inscribed with a double-lined ☧, supported between her left knee and a column

object: 1
Χρονολόγηση
397 - 402
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL EVDO-XIA AVG: Bust of Eudoxia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, pointing to a shield inscribed with a double-lined ☧, supported on a thick column

object: 1
Χρονολόγηση
397 - 402
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL EVDO-XIA AVG: Bust of Eudoxia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield behind, pointing to a shield inscribed with a single-lined ☧, supported on a column with spiral fluting

object: 1
Χρονολόγηση
397 - 402
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL EVDO-XIA AVG: Bust of Eudoxia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings, crowned by Hand of God
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, pointing to a shield inscribed with a single-lined ☧, supported on a column with spiral fluting

objects: 2
Χρονολόγηση
397 - 402
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield behind, pointing to a shield inscribed VOT/X/MVLT/XX, supported on her left knee; ☧ in right field
Χρονολόγηση
397 - 402
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass with shield behind, pointing to a shield inscribed VOT/X/MVLT/XX, supported on her left knee; ☧ in right field

objects: 2
Χρονολόγηση
397 - 402
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL EVDO-XIA AVG: Bust of Eudoxia, pearl-diademed, draped, right, wearing necklace and earrings
Οπισθότυπος
☧ within a wreath

objects: 5
Χρονολόγηση
397 - 402
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing front, head left, holding wreath in right hand and cross on a globe in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
397 - 402
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing front, head left, holding wreath in right hand and cross on a globe in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 162

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος