Εκδότρια αρχή: Ονώριος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 161 έως 176 από συνολικά 176
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Honorius, draped, cuirassed, standing front, head left, holding spear in right hand and resting left hand on shield

object: 1
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Arcadius, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning seated bound captive with left foot
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, bearded, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Arcadius, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning seated bound captive with left foot
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, bearded, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AAVGGG: Roma, helmeted, draped, seated left on cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Honorius, draped, cuirassed, standing front, head left, holding spear in right hand and resting left hand on shield
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Honorius, draped, cuirassed, standing front, head left, holding spear in right hand and resting left hand on shield
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Honorius, draped, cuirassed, standing front, head left, holding spear in right hand and resting left hand on shield
Χρονολόγηση
408 - 423
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIC(T) MI-[ ] AVGG: Honorius, draped, cuirassed, standing front, head left, holding spear in right hand and resting left hand on shield
Νομισματική αξία
Contorniate
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
HONORIO - AVGVSTO: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
EVGENIVS ACHILLIS SIDEREVS SPECIOSVS DIGNVS: Charioteer, standing front in quadriga, holding wreath in right hand and palm in left hand
Νομισματική αξία
Contorniate
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
HONORIO - AVGVSTO: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Blank, sometimes with concentric circles
Νομισματική αξία
Contorniate
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
HONORIO - AVGVSTO: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
EVTIMI - VINICAS / [ ]MVS ALLEGER: Charioteer, standing front in quadriga, head right, holding wreath in right hand and palm in left hand; two palms below
Νομισματική αξία
Contorniate
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius II, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
EVTIMI - VINICAS / [ ]MVS ALLEGER: Charioteer, standing front in quadriga, head right, holding wreath in right hand and palm in left hand; two palms below
Νομισματική αξία
Contorniate
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
HONORIO - AVGVSTO: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ARTE-MI - VINCAS / INVNDATOR PENNA: Charioteer, standing front in quadriga, head right, holding wreath in right hand and palm in left hand
Νομισματική αξία
Contorniate
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
HONORIO - AVGVSTO: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
Honorius, riding on horseback, raising right hand; below horse, dead lion
Νομισματική αξία
Contorniate
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ARTE-MI - VINCAS / INVNDATOR PENNA: Charioteer, standing front in quadriga, head right, holding wreath in right hand and palm in left hand
Νομισματική αξία
Contorniate
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SAPIE-NTIA: Minerva, helmeted, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 161 έως 176 από συνολικά 176

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος