Εκδότρια αρχή: Ονώριος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 176
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Roma, helmeted, draped, enthroned facing front, holding globe in right hand and inverted spear in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ADVENTV-S D N AVG: Honorius, nimbate, draped, cuirassed, riding left, raising right hand
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - ROMANORVM: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

objects: 17
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Arcadius, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning seated bound captive with left foot

objects: 251
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Honorius, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; spurning seated bound captive with left foot

object: 1
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, wearing consular robes, left, holding mappa in right hand and eagle-tipped sceptre in left hand
Οπισθότυπος
VOTA - PV-BLICA: Honorius and Arcadius, nimbate, wearing consular robes, enthroned facing front, each holding mappa in right hand and eagle-tipped sceptre; palm-branch between them

object: 1
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, wearing consular robes, left, holding mappa in right hand and eagle-tipped sceptre in left hand
Οπισθότυπος
GLORIA RO-MANORVM: Honorius, nimbate, wearing consular robes, enthroned facing front, holding mappa in right hand and eagle-tipped sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGG: Honorius, nimbate, draped, cuirassed, standing right, head front, holding standard inscribed VOT/X in right hand and supporting shield inscribed MVL/XX in left hand; spurning a seated bound captive with left foot
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/X/MVLT/XV, to which she points; facing her, a small winged genius

object: 1
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/V/MVLT/X, to which she points; facing her, a small winged genius
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/X/MVLT/XX, to which she points; facing her, a small winged genius

object: 1
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Semissis
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, seated right on cuirass, supporting a shield inscribed VOT/X/MVLT/XX, to which she points; facing her, a small winged genius

object: 1
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing right, holding wreath in right hand and cross on globe in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - AVGVSTORVM: Victory, winged, draped, advancing right, holding wreath in right hand and cross on globe in left hand
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TRIVMFATOR - GENT BARB: Honorius, draped, cuirassed, standing front, head left, holding standard inscribed ☧ in right hand and globe in left hand; to his right, a bound captive looking at him
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V/MVLT/X within a wreath
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within a wreath
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Heavy miliarensis
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within a wreath
Χρονολόγηση
395 - 402
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - EXERCITVM: Arcadius, draped, cuirassed, standing front, head left, holding spear in right hand and resting left hand on shield
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 176

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος