Εκδότρια αρχή: Θεοδόσιος Α΄
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 461 έως 480 από συνολικά 480

objects: 2
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within wreath

object: 1
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within wreath
Χρονολόγηση
388 - 392
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, head right, seated facing, on throne adorned with lions' heads, holding sceptre and globe, right foot on prow
Χρονολόγηση
388 - 393
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, head right, seated facing, on throne adorned with lions' heads, holding sceptre and globe, right foot on prow

objects: 2
Χρονολόγηση
388 - 393
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, head right, seated facing, on throne adorned with lions' heads, holding sceptre and globe, right foot on prow

object: 1
Χρονολόγηση
388 - 393
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, head right, seated facing, on throne adorned with lions' heads, holding sceptre and globe, right foot on prow
Χρονολόγηση
388 - 393
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-IVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, head right, seated facing, on throne adorned with lions' heads, holding sceptre and globe, right foot on prow
Χρονολόγηση
388 - 393
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-IVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCOR-IA AVGG: Constantinopolis, helmeted, head right, seated facing, on throne adorned with lions' heads, holding sceptre and globe, right foot on prow
Χρονολόγηση
388 - 393
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
D N HONOR-IVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDI-A AVGGG: Constantinopolis, helmeted, head right, seated facing, on throne adorned with lions' heads, holding sceptre and globe, right foot on prow

objects: 10
Χρονολόγηση
388 - 392
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
D N VALENTINIANVS P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory, head right, advancing left, carrying trophy on shoulder and dragging captive. In field left, ☧

objects: 9
Χρονολόγηση
388 - 393
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory, head right, advancing left, carrying trophy on shoulder and dragging captive. In field left, ☧

objects: 11
Χρονολόγηση
388 - 393
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
D N ARCADIVS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory, head right, advancing left, carrying trophy on shoulder and dragging captive. In field left, ☧

objects: 7
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS RO-MANORVM: Roma seated left on cuirass, holding Victory on globe and reversed spear

objects: 531
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS RO-MANORVM: Roma seated left on cuirass, holding Victory on globe and reversed spear

objects: 303
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N ARCAPI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS RO-MANORVM: Roma seated left on cuirass, holding Victory on globe and reversed spear
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N THEODO-SIVS P F AVG: Bust of Theodosius I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N ARCADI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N ARCAPI-VS P F AVG: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Χρονολόγηση
392 - 394
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 2
Χρονολόγηση
392 - 394
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N EVGENI-VS P F AVG: Bust of Eugenius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORI-A AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 461 έως 480 από συνολικά 480

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος