Έτος: [272 TO 272]
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right, or bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Tetricus I, draped, cuirassed, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Southern Gallic Mint, Κολωνία
Εμπροσθότυπος
IMP C TETRICVS P F AVG or IMP C TETRICVS P F AV: Bust of Tetricus I, laureate, draped, cuirassed, right, or bust of Tetricus I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Tetricus I, draped, cuirassed, standing right, holding spear or sceptre in right hand and globe in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
267 - 272
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IM C VHABALATHVS AVG: Bust of Vabalathus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
A∈QVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
267 - 272
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IM C VHABALATHVS AVG: Bust of Vabalathus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS AVG: Sol, standing right, head left, raising right hand and holding globe or disk in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
267 - 272
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IM C VHABALATHVS AVG: Bust of Vabalathus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
IOVI STATORI: Jupiter, standing left, holding globe in right hand and spear in left hand; at foot, eagle
Χρονολόγηση
267 - 272
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IM C VHABALATHVS AVG: Bust of Vabalathus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
IV∈NVS AVG or IVV∈NTVS AVG: Hercules, standing front or right, lion's skin draped over arm, leaning on club with right hand and holding three apples in left hand
Χρονολόγηση
267 - 272
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IM C VHABALATHVS AVG: Bust of Vabalathus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS AVG: Venus, standing left, holding helmet and spear in right hand and leaning on shield with left hand
Χρονολόγηση
267 - 272
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IM C VHABALATHVS AVG: Bust of Vabalathus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
267 - 272
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IM C VHABALATHVS AVG: Bust of Vabalathus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG: Hercules, standing front or right, lion's skin draped over arm, leaning on club with right hand and holding apple in left hand
Χρονολόγηση
267 - 272
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IM C VHABALATHVS AVG: Bust of Vabalathus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG: Virtus, standing left, holding spear in right hand and leaning on shield with left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 10 από συνολικά 10

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος