Πορτραίτο: Ulpia Severina
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 31

object: 1
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORD MILIT: Aurelian and Severina clasping hands; in field above, head of Sol, radiate, right
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, right or bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Aurelian and Severina clasping hands; in field above, head of Sol, radiate, right
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCOR AVG: Aurelian and Severina clasping hands, Aurelian holding sceptre in left hand; in field above, bust of Sol, radiate, right

objects: 39
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, right or bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Aurelian and Severina clasping hands, Aurelian holding sceptre in left hand; in field above, bust of Sol, radiate, right

objects: 3
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped to waist, left, raising right hand
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Aurelian and Severina clasping hands, Aurelian holding sceptre in left hand; in field above, bust of Sol, radiate, right
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA MILITVM: Aurelian and Severina clasping hands, Aurelian holding sceptre in left hand; in field above, bust of Sol, radiate, right
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGVSTOR: Aurelian and Severina, standing, clasping hands

object: 1
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right or bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right

objects: 6
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right

objects: 5
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
CONCORD MILIT: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
CONCORDIAE MILITVM: Concordia, draped, standing left, holding ensign in each hand

objects: 4
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG: Aurelian, standing right or left, clasping hand of Severina, standing right or left

objects: 24
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
CONCORDIAE MILITVM: Concordia, draped, standing left, holding ensign in each hand

object: 1
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
LAETITIA AVG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor in left hand

objects: 20
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS FELIX: Venus, draped, standing left, hlding seated figure (Cupid?) in right hand and sceptre in left hand

objects: 37
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
IVNO REGINA: Juno, draped, standing left, holding patera in right hand and sceptre in left hand; at her feet, peacock

objects: 5
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
CONCORDIAE MILITVM: Concordia, draped, standing left, holding ensign in each hand

objects: 13
Χρονολόγηση
270 - 275
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ticinum
Εμπροσθότυπος
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
PROVIDEN DEOR: Fides, draped, standing right, holding ensign in each hand, facing Sol, radiate, standing left, raising right hand and holding globe in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 31

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος