Πορτραίτο: Antoninus Pius
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

objects: 19
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
DIVO PIO S C: Corinthian column set on base and surmounted by statue of Divus Antoninus

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS ANTONINVS: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
S C: Statue of Antoninus seated on cart drawn left by four elephant, each with a rider on neck
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος