Νομισματοκοπείο: Thessalonica
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 762
Χρονολόγηση
300 - 303
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB CAES: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
CONSVL - CAESS: Constantius Chlorus, laureate, wearing consular robes, standing left, holding up globe in right hand and short baton in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
300 - 303
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB CAES: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
CONSVL - CAESS: Galerius, laureate, wearing consular robes, standing left, holding up globe in right hand and short baton in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
300 - 303
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCVLI - VICTORI: Hercules, standing right, leaning on club with right hand and holding up three apples and lion's skin in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
300 - 303
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONS-ERVATORI or IOVI CONSE-RVATORI: Jupiter, chlamys hanging behind, standing front, head left, holding thunderbolt in right hand and leaning on sceptre with left hand; at feet to left, eagle
Χρονολόγηση
300 - 303
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONS-ERVATORI or IOVI CONSE-RVATORI: Jupiter, chlamys hanging behind, standing front, head left, holding thunderbolt in right hand and leaning on sceptre with left hand; at feet to left, eagle
Χρονολόγηση
300 - 303
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONS-ERVATORI: Jupiter, chlamys hanging behind, standing front, head left, holding thunderbolt in right hand and leaning on sceptre with left hand
Χρονολόγηση
298 - 299
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTV-S MI-LITVM: Four-turreted gateway, open, doors thrown back; above arch, star
Χρονολόγηση
298 - 299
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB CAES: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTV-S MI-LITVM: Four-turreted gateway, open, doors thrown back; above arch, star
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB CAES: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
CONCOR-DIA M-ILITVM: Four-turreted gateway, open, doors thrown back; above arch, star
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB CAES: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA AVGG: Four-turreted gateway, open, doors thrown back; above arch, star

object: 1
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB CAES: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORI-AE S-ARMATICAE: Four-turreted gateway, open, doors thrown back; above arch, star

object: 1
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTV-S MI-LITVM: Four-turreted gateway, open, doors thrown back; above arch, star
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTV-S MI-LITVM: Four-turreted gateway, open, doors thrown back; above arch, star

object: 1
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB CAES: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTV-S MI-LITVM: Four-turreted gateway, open, doors thrown back; above arch, star
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB CAES: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTV-S MI-LITVM: Four-turreted gateway, open, doors thrown back; above arch, star
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - MILITVM: Three-turreted gateway, open, no doors
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - MILITVM: Three-turreted gateway, open, no doors
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB CAES: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - MILITVM: Three-turreted gateway, open, no doors
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB CAES: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - MILITVM: Three-turreted gateway, open, no doors

objects: 6
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Thessalonica
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG: Head of Diocletian, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - MILITVM: Three-turreted gateway, open, no doors
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 762

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος