Νομισματική αξία: Silver Multiple
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 48
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS PIVS FELIX AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TRIVMFATOR GENTI-VM BARBARARVM: Constantius II, draped, cuirassed, standing left, holding standard with wreath on banner in right hand
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS PIVS FELIX AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TRIVMFATOR GENTI-VM BARBARARVM: Constans, draped, cuirassed, standing left, holding standard with wreath on banner in right hand
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS PIVS FELIX AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TRIVMFATOR GENTI-VM BARBARARVM: Constantius II, draped, cuirassed, standing left, holding standard with wreath on banner in right hand
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANTIVS PIVS FELIX AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TRIVMFATOR GENTI-VM BARBARARVM: Constantius II, draped, cuirassed, standing right, head left, holding standard with wreath on banner in right hand
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS PIVS FELIX AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TRIVMFATOR GENTI-VM BARBARARVM: Constans, draped, cuirassed, standing right, head left, holding standard with wreath on banner in right hand
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS PIVS FELIX AVG: Bust of Constans, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TRIVMFATOR GENTI-VM BARBARARVM: Constans, draped, cuirassed, standing right, head left, holding standard with wreath on banner in right hand
Χρονολόγηση
342 - 347
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS PIVS FELIX AVG: Bust of Constans, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TRIVMFATOR GENTI-VM BARBARARVM: Constans, draped, cuirassed, standing right, head left, holding standard with wreath on banner in right hand

objects: 2
Χρονολόγηση
350 - 353
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IM CAE MAGN-ENTIVS AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS - REI PVBLICAE: Securitas, draped, standing front, head right, placing right hand on head and left elbow on column
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS - REI PVBLICAE: Securitas, draped, standing front, head right, placing right hand on head and left elbow on column

objects: 2
Χρονολόγηση
340 - 350
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS - PIVS FELIX AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GAVDICM POPVLI ROMANI: VOT/V/MVLT/X within a laurel wreath
Χρονολόγηση
340 - 350
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
CONSTANT-IVS P F AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TRIVMFATOR - GENTIVM BARBARVM: Constantius II, diademed, draped, cuirassed, standing left, holding standard with Chi-Rho on banner in right hand and transverse spear pointing downwards in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
340 - 350
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS - PIVS FELIX AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TRIVMFATOR - GENTIVM BARBARVM: Constantius II, diademed, draped, cuirassed, standing left, holding standard with Chi-Rho on banner in right hand and transverse scepre in left hand
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAGNEN-TIVS P F AVG: Bust of Magnentius, bareheaded, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TRIVMFATOR - GENTIVM BARBARVM: Magnentius, draped, cuirassed, standing left, holding standard with Chi-Rho on banner in right hand and transverse spear with point downwards in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICI-TAS - PE-RPETVA: Constantine II, nimbate, draped, enthroned facing front, raising right hand in benediction, placing feet on footstool inscribed VOT•V; on either side, Constantius II and Constans, diademed, draped, seated facing front, heads turned toward Constantine II, each holding mappa in right hand
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-VS P F AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SIC/X/SIC/XX within a wreath
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SIC/X/SIC/XX within a wreath
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SIC/X/SIC/XX within a wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SIC/V/SIC/X within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONS-TANS P F AVG: Bust of Constans, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SIC/V/SIC/X within a wreath

object: 1
Χρονολόγηση
340 - 350
Νομισματική αξία
Silver Multiple
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTAN-TIVS P F AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SIC/XX/SIC/XXX within a wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 48

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος