Νομισματική αξία: Gold multiple
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 225
Χρονολόγηση
293 - 294
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
AVR VAL MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, right
Οπισθότυπος
HERCVLI CONSERVATORI AVGG: Bust of Hercules, left, holding club over right shoulder and lion's skin over left shoulder

object: 1
Χρονολόγηση
293 - 294
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVG ET MAXIMIANVS C: Bust of Diocletian, laureate, wearing imperial mantle, right, and bust of Maximian, laureate, wearing imperial mantle, left
Οπισθότυπος
MAXIMIANVS AVG ET CONSTANTIVS C: Bust of Maximian, laureate, wearing imperial mantle, right, and bust of Constantius Chlorus, laureate, wearing imperial mantle, left
Χρονολόγηση
293 - 294
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTIVS NOBIL C: Bust of Constantius Chlorus, laureate, wearing imperial mantle, left
Οπισθότυπος
VIRTVS - AVGG: Hercules, right, kneeling on stag with left knee and holding its antlers
Χρονολόγηση
295 - 305
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS P F AVG COS VIII: Bust of Diocletian, laureate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped sceptre
Οπισθότυπος
FELICITAS TEMPORVM: Diocletian and Maximian, togate, holding paterae and sacrificing over altar; behind, Felicitas, head left, holding caduceus (?) in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
295 - 305
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS PIVS F AVG COS VII: Bust of Maximian, laureate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped sceptre
Οπισθότυπος
HERCVLI CONSEVATOR AVGG ET CAESS NN: Hercules, nude, standing front, head right, leaning on club with right hand and holding apples in left hand; over outstretched left arm, lion's skin
Χρονολόγηση
295 - 305
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMIANVS P F AVG COS VII: Bust of Maximian, laureate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped sceptre
Οπισθότυπος
HERCVLI CONSEVATOR AVGG ET CAESS NN: Hercules, nude, standing front, head right, leaning on club with right hand and holding apples in left hand; over outstretched left arm, lion's skin
Χρονολόγηση
295 - 305
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMIANVS AVG COS VII: Bust of Maximian, laureate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped sceptre
Οπισθότυπος
HERCVLI CONSEVATOR AVGG ET CAESS NN: Hercules, nude, standing front, head right, leaning on club with right hand and holding apples in left hand; over outstretched left arm, lion's skin
Χρονολόγηση
295 - 305
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTIVS NOBILISSIMVS C: Bust of Constantius Chlorus, wearing lion's skin on head, right
Οπισθότυπος
MARTI - VICTORI: Mars, advancing right, holding upward-pointing spear in right hand and trophy over left shoulder

object: 1
Χρονολόγηση
295 - 305
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTIVS NOBILISSIMVS C: Bust of Constantius Chlorus, wearing lion's skin on head, right
Οπισθότυπος
PIETAS AVGG: Constantius Chlorus, draped, cuirassed, standing right, extending right hand to raise female figure and leaning on spear with left hand; female figure (Britannia?) holding spear and oblong shield; Victory, holding palm in left hand, crowning him from behind

object: 1
Χρονολόγηση
295 - 305
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTIVS NOB CAES: Bust of Constantius Chlorus, laureate, wearing imperial mantle, right, holding eagle-tipped sceptre
Οπισθότυπος
PIETAS AVGG: Constantius Chlorus, draped, cuirassed, standing right, extending right hand to raise female figure and leaning on spear with left hand; female figure (Britannia?) holding spear and oblong shield; Victory, holding palm in left hand, crowning him from behind

object: 1
Χρονολόγηση
295 - 305
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTIVS NOBIL CAES: Bust of Constantius Chlorus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
REDDITOR LVCIS - AETERNA-E: Constantius Chlorus, laureate, draped, cuirassed, riding right, holding spear in right hand, toward Britannia, kneeling, extending hands; behind her, fortified city-gate; below her, LON; below horse, galley, right, with four soldiers
Χρονολόγηση
295 - 305
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTIVS NOBIL CAES: Bust of Constntius Chlorus, laureate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped sceptre
Οπισθότυπος
TEMPO-RVM FELICITAS: Diocletian and Maximian, nimbate, draped, sacrificing from paterae over tripod altar; behind, tetrastyle temple with wreath in pediment; to right of altar, forepart of sacrificed bull, behind, flute player; on either side of emperors, two attendants; in exergue, CAESS XIII COSS V

object: 1
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL CONSTANTINVS NOB CAES: Bust of Constantine I, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCI-PI IVVE-NTVTIS: Constantine I, draped, cuirassed, standing left, raising right hand and leaning on sceptre with left hand; on either side, a standard
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL SEVERVS NOB CAES: Bust of Severus II, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SOLI INVICTO CONSERVAT AVGG ET CAESS NN: Sol, chlamys draped over left shoulder, standing front, head left, raising right hand and holding up globe in left hand
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTIVS PIVS F AVG: Bust of Constantius Chlorus, laureate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped sceptre in right hand
Οπισθότυπος
TEMPO-RVM - FELI-CITAS: Constantius Chlorus and Galerius, togate, sacrificing over tripod altar; emperor to right holding roll in right hand; behind, tetrastyle altar with wreath in pediment, behind altar, flute player; to right, four attendants; to left, three attendants

object: 1
Χρονολόγηση
309 - 313
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS PIVS FELIX AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVTIS: Constantine I, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
309 - 313
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI I-VVENTVTIS: Constantine I, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand
Χρονολόγηση
309 - 313
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, radiate, draped, cuirassed, left, raising right hand
Οπισθότυπος
PRINCIPI I-VVENTVTIS: Constantine I, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
309 - 313
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS PIVS F AVG: Bust of Constantine I, helmeted, cuirassed, left, holding spear over right shoulder and shield on left arm
Οπισθότυπος
PRINCIPI I-VVENTVTIS: Constantine I, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
309 - 313
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, helmeted, cuirassed, left, holding spear over right shoulder and shield on left arm
Οπισθότυπος
PRINCIPI I-VV-ENTVTIS: Constantine I, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 225

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος