Θεότητα: Isis
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 48
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, veiled, left
Οπισθότυπος
S C: Isis, seated frong, head left, on dog, holding sistrum
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, veiled, left
Οπισθότυπος
S C: Isis, seated frong, head left, on dog, holding sistrum
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, draped, hair elaborately waved in nearly vertical lines and fastened in a low chignon at back of head, down cheek, curls, left
Οπισθότυπος
Isis, with lotus flower on her head, holding sistrum in right hand; at her feet, peacock standing left and lion standing right

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Bust of Commodus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
COS VII P P: Commodus, togate, standing left, holding roll in left hand and clasping right hands over lit altar with Serapis, wearing long robe and polos, and Isis, wearing lotus and holding up sistrum in left hand, both standing right; Victory, winged, draped, standing right, crowns Commodus with right hand and holds palm in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVII IMP VIII COS VII P P S C: Commodus, togate, standing left, being crowned by Victory, and clasping right hands with Serapis, standing right, with Isis, holding sistrum, standing behind him; in center, lit altar

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Bust of Commodus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVII IMP VIII COS VII P P S C: Commodus, togate, standing left, being crowned by Victory, and clasping right hands with Serapis, standing right, with Isis, holding sistrum, standing behind him; in center, lit altar

object: 1
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVII IMP VIII COS VII P P S C: Commodus, togate, standing left, being crowned by Victory, and clasping right hands with Serapis, standing right, with Isis, holding sistrum, standing behind him; in center, lit altar
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Head of Commodus, radiate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVII IMP VIII COS VII P P S C: Commodus, togate, standing left, being crowned by Victory, and clasping right hands with Serapis, standing right, with Isis, holding sistrum, standing behind him; in center, lit altar
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Head of Commodus, radiate, right
Οπισθότυπος
COS VII P P: Commodus, togate, standing left, being crowned by Victory, and clasping right hands with Serapis, standing right, with Isis, holding sistrum, standing behind him; in center, lit altar
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AEL AVREL COMM AVG P FEL: Head of Commodus, laureate, right
Οπισθότυπος
COS VII P P: Commodus, togate, standing left, being crowned by Victory, and clasping right hands with Serapis, standing right, with Isis, holding sistrum, standing behind him; in center, lit altar
Χρονολόγηση
196 - 211
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
SAECVLI FELICITAS: Isis, wearing peaked head-dress, standing right, left foot on prow, with the infant Horus at her breast; to left, altar, against which rests a rudder

objects: 32
Χρονολόγηση
196 - 211
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
SAECVLI FELICITAS: Isis, wearing peaked head-dress, standing right, left foot on prow, with the infant Horus at her breast; to left, altar, against which rests a rudder
Χρονολόγηση
196 - 202
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λαττάκεια
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
SAECVLI FELICITAS: Isis, wearing peaked head-dress, standing right, left foot on prow, with the infant Horus at her breast; to left, altar, against which rests a rudder

objects: 3
Χρονολόγηση
196 - 202
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λαττάκεια
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
SAECVLI FELICITAS: Isis, wearing peaked head-dress, standing right, left foot on prow, with the infant Horus at her breast; to left, altar, against which rests a rudder

object: 1
Χρονολόγηση
196 - 211
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
SAECVLI FELICITAS S C: Isis, wearing peaked head-dress, standing right, left foot on prow, with the infant Horus at her breast; to left, altar, against which rests a rudder
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Head of Caracalla, laureate, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIII COS IIII P P: Isis, draped, standing right, holding sistrum in right hand and presenting two corn-ears to Caracalla, in military attire, standing left, holding spear in right hand and trampling on crocodile

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
P M TR P XVIII COS IIII P P: Isis, draped, standing right, holding sistrum in right hand and presenting two corn-ears to Caracalla, in military attire, standing left, holding spear in right hand and trampling on crocodile

objects: 10
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVREL ANTONINVS PIVS AVG GERM: Bust of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P XVIII IMP III COS IIII P P S C: Caracalla, in military attire, standing left, resting left foot on crocodile, holding spear in left hand; opposite him, Isis, draped, advancing right, holding two corn-ears in right hand and sistrum in left hand
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP C CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right or bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right or head of Claudius Gothicus, radiate, left
Οπισθότυπος
CONSER AVG: Serapis, wearing polos, draped, holding sceptre, facing Isis, standing right, holding sistrum in right hand and basket in left hand
Χρονολόγηση
337 - 340
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
D N FL CONS-TANTIVS AVG: Bust of Constantius II, laureate, rosette-diademed, wearing consular robes, right, holding sceptre in left hand
Οπισθότυπος
VOTA PVB-LICA: Isis, draped, standing left on galley, holding the sail in both hands
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 48

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος