Θεότητα: Francia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8

objects: 3
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM REIPVBLICAE: Trophy; on either side, seated captive (Francia and Alamannia)

objects: 3
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM ROMANORVM or GAVDIVM RO-MANORVM or GAVDIVM ROMA-NORVM: Francia, wearing pointed cap, draped, seated left on ground, head low, resting head in right hand and resting left hand on ground; to right above, trophy; in exergue, FRANCIA
Χρονολόγηση
319 - 320
Νομισματική αξία
1 1/2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRIS-PVS NOB CAES or FL IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, right, holding spear pointing forward in right hand and globe in left hand
Οπισθότυπος
GAVDIVM ROMANORVM: Francia, draped, seated left on ground, head turned, placing left hand in lap; behind her, trophy with spearheads, bow and spear below; in exergue, FRANCIA

object: 1
Χρονολόγηση
319 - 320
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM ROMANORVM: Francia, draped, seated left on ground, head turned, touching bow with left hand; behind her, trophy with spearheads, bow and spear below; in exergue, FRANCIA
Χρονολόγηση
322 - 323
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRIS-PVS NOB CAES or FL IVL CRISPVS NOB CAES: Head of Crispus, laureate, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM ROMANORVM: Francia, draped, seated left on ground, head turned, placing left hand in lap; behind her, trophy with spearheads, bow and spear below; in exergue, FRANCIA
Χρονολόγηση
322 - 323
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS P F AVG: Bust of Constantine I, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM ROMANORVM: Francia, draped, seated left on ground, head turned, placing left hand in lap; behind her, trophy with spearheads, bow and spear below; in exergue, FRANCIA
Χρονολόγηση
322 - 323
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CRIS-PVS NOB CAES or FL IVL CRISPVS NOB CAES: Bust of Crispus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM ROMANORVM: Francia, draped, seated left on ground, head turned, placing left hand in lap; behind her, trophy with spearheads, bow and spear below; in exergue, FRANCIA

object: 1
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
CONSTAN-TINVS P F AVG: Head of Constantine I, laureate, right
Οπισθότυπος
GAVDIVM ROMANORVM: Francia, draped, seated left on ground, placing left hand in lap; behind her, trophy with spearheads, bow and spear below; in exergue, FRANCIA
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος